Fornborgar - beskrivningar (2)
(schnell.htm)

Åter till Första sidan              Till Rapporter            Till Ämnesområden       Fornborgar

Upplands Fornminnes-Förenings Tidskrift XLIII - 1929-33:
Draget       Låssa (Vållen)            Sätra         Oxsten I (Grönsö)    Oxsten II (Grönsö)

Riksantikvariämbetes fornminnesregister:
Draget        Murberget                 Sätra (Bro sn)


.

.


.

.

.

.

Ur Upplands Forminnes-Förenings Tidskrift XLIII - 1929-33
Ur förteckning över fornborgarna i västra Uppland ( Ivar Schnell)

No. 14. Bro härad, Lossa socken - Vållen
2800 m NV om sockenkykan och 2000 m VNV om Toresta ligger ett isolerat berg, som i väster stupar ned i Mälaren. Bergssidorna äro fullständigt obestigliga utom mot norr, där sluttningen dock är svårbestiglig, och krönas av en mur, vars hela ytterparti rasat nedför sluttningen med undantag av de grövre grundstenarna, som nu ensamma angiva murens ursprungliga sträckning.
     Ursprungligen torde muren ha haft en yttre höjd av minst 2 m. De bakre partierna av murarna kvarligga på sina platser, men äro ovanligt övervuxna och därför svåra att se och studera.
     Borgens uppgång torde ha gått över en osedvanligt brant häll i NO och in genom muren, vars öppning nu är helt hoprasad. Borggården, vars högsta parti ligger 23 m över Mälaren, består nästan helt av kala hällar.
     Borgen angives icke av Gihl, utan har påpekats för mig av stationsinspektor J. Johanson, Bro
Upp


No. 15. Bro härad, Bro socken - Sätra
5000 m norr om sockenkyrkan, 100 m. öster om landsvägen till Håtuna och på hemmanet L:a Ullvi mark ligger en lång bergsträckning med branta stup mot väster. Ett c:a 100 m långt parti av platån har avspärrats med murar som gå från det höga väststupet till ett litet stup i öster, som endast har en höjd av 3-5 m. Det senare stupet har tidigare troligen ägt en sammanhängande låg mur som bröstvärn, men nu kvarligga endast spridda fragment.
     Mot söder ligga dubbla murar, bägge nu jämnt kullriga och hoprasade, så att deras ursprungliga byggnad icke framgår. Innermurens höjd är endast c:a 1 m och yttermurens c:a ½ m. Utanför dessa murar går en enkel rad av högst halvmeterstora klumpstenar. Även mot norr ligga dubbla murar, bägge kringspridda och av endast en ½ m höjd.
     Borggården består av kala hällar med några sanka skrevor.
     Anläggningen upptages icke av Gihl, utan har påpekats för mig av stationsinspektor J. Johanson, Bro
Upp


No 13. Håbo härad, Håtuna socken - "Borgen"
6400 m SSV om sockenkyrkan på häradsallmänningcn 200 m SV om lilla Ullevifjärdens sydspets ligger en stenmur, som kallas Borgen. Muren går i en nästan obruten, 440 m lång båge från, södra till nordvästra hörnet på en bergsplatå som i väster stupar, mestadels obestigligt till ett djup av upp till 20 m.
     Det vidsträckta området innanför murarna består till större delen av kala hällar, men även av jämna moräntäckta ytor, som dock äro i avsaknad av kulturlager. Muren företer nu en jämn, kullrig yta, som ingenstädes visar spår av kallmurning eller annan sorts uppordning. Dess höjd överstiger sällan ½ m, bredden är 3 - 6 m.
     Huvudmuren följes på flera ställen åt av att spritt och oregelbundet stenlag, som torde ha utgjort något slags klen yttermur. På anläggningens sydöstra sida ersättes yttermuren på två ställen av tydliga men låga jordvallar. På det sydligaste av dessa ställen är vallen dubbel och genombrytes av en ingång, som även går genom muren.
     Samtliga genombrott i vallar och mur ligga mittför varandra och äro utan anmärkningsvärda detaljer. Huvudmuren gör åtminstone på ytterligare två ställen avbrott, som kunna vara ingångar. Anläggningen som är okänd hos Gihl, nämnes i en osignerad artikel i Dagens Nyheters söndagsbilaga 24/ 4, 1921.
Upp


No 19. Trögds härad, Kungs-Husby socken - Grönsö
På holmen Oxsten 7500 m söder om sockkyrkan och 2500 m S0 om Grönsö, ligger på högsta delen av dess västra parti en fornborg. Borgberget är sönderdelat av klyftor till oregelbundna bergsklackar, vilka i norr stupa lodrätt ned i Mälaren från c:a 20 m höjd. Även i söder äro bergstupen branta och mestadels obestigliga, men i öster och väster, således tvärs över holmens längdriktning ha murar upplagts, vilka stöda mot smärre klippstup.
     Murarna äro nu mycket utrasade och deras ursprungliga byggnad svår att urskilja, men säkerligen har yttersidan varit lodrät till åtminstone manshöjd på de ställen, där icke muren drar fram på krönet av klippstup, som kunnat underlätta byggnadsarbetet. I öster har troligen en ingång varit anordnad mitt i det längsta murstycket och i väster har en klyfta med mycket branta sidor lämnats öppen som ingång. Försvaret av denna klyfta bör kunna ha skötts mycket effektivt från klyftans höga sidor.
     Borggården består till större delen av oländiga klippor, vilkas högsta parti når en höjd av 27 m. Som synes av nästa nummer, finns två borgar på ön. I allmänhet synes det vara no. 20, som observerats, men i en del litteratur, som Gihl angiver, äro notiserna om borgarna så knapphändiga, att man icke kan avgöra, vilken som avsetts. Själv synes Gihl ha granskat borgen no. 20. Geologiska kartan upptager emellertid borgen no. 19.
Upp


No 20 Trögds härad, Kungs-Husby socken
… ligger på samma ö, på högsta delen av dess östra parti en fornborg. Borgberget är en runtom väl markerad bergsklack, som i norr och väster är obestiglig i söder svårbestiglig men i öster lätt tillgänglig, På sistnämnda sida har därför dubbla murar lagts upp så att en starkt sluttande förgård bildats mellan murarna. Bägge murarna genombrytas av ingångar, som dock nu äro så igenrasade att de knappast skönjas.
     Själva murarna äro likaledes mycket raserade, men genom den starka sluttningen nedanför dem, har rasstenen icke dolt den gamla murbasen utan denna framträder flerstädes tydligt och visar dels murarnas ursprungliga sträckning, dels även att byggnadssättet varit det vanliga med kallmurade yttersidor av större och väl valda block samt troligen även lodräta innersidor, dock byggda av smärre stenar.
     Om murarnas ursprungliga höjd kan nu intet sägas med bestämdhet, då raset från murarna skridit alltför långt ned i sluttningen, men åtminstone innermuren torde ha haft en höjd på yttersidan av minst två meter.
     Borggården består huvudsakligen av en stor, jämn häll, som äger en vattenhållande klyfta och några smärre skrevor, som uppvisa kol i myllan, Troligen är dock detta inga kultarlager utan rester efter bålbränning. Borgberget, vars högsta punkt när en höjd av 26 m, ligger omedelbart intill en låg moränsadel, som förenar Oxstens östra och västra halva med sina respektive borganläggningar. Lägsta passpunkten på denna moränsadel ligger c:a 4,5 m över havet. Borgen angives av Gihl under no 22.
Upp

Till Riksantikvariämbetes fornminnesregister:
Draget        Murberget                 Sätra (Bro sn)

Åter till Första sidan              Till Rapporter            Till Ämnesområden       Fornborgar

Upp