Adlersparres revolutionsarmé vid Tibble 1809  -   Citat ur källskrifter
lokalhistforsk/Adlersparre-1809.htm                                   
rev 2009-08-17

UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter    UKF:s litteratur      Ämnesområden

Kort inledning till revolutionen och Regeringsformen 1809 - infallvinkel från Tibble gästgivargård
Utförlig beskrivning av revolutionen och regeringsformen   med länkar till artiklar/ källor
       Version 1.   febr 2009. äv pappersupplagen
       Version 2.   juni 2009. Digitalt nyhetsbrev
Problem vid undertecknandet av 1809 års regeringsform
UKF:s litteratur kring 1809 med fler länkar (rev. aug 2010)
Nedanstående paket med 84 A4sidor i pdf-format  laddas ned gratis från hemsidan
    efter kontakt med Börje Sandén  mailto:ukf@ukforsk.se   eller 08-582 40 515


.............................................................................................................................................

Citat ur Carl August Adlersparres bok från 1849

_  Adlersparres "påbörjadt men ofulländadt Project till ny Regeringsform"                        I: 120-125
Proklamationen i Carlstad 7 mars 1809 inför avmarschen                                            II: 13-16
Överenskommelsen med befälhavaren för norska styrkor avsedda att anfalla Sverige   II: 58-59
Adlersparres tal till soldaterna  7 mars 1809                                                                II: 50-57
Hertig Carls proklamation 13 mars 1809                                                                     II: 72-73
Tibble 18-20 mar 1809. Adlersparre - (Adlercreutz) - Hertig Carl (breväxling)            II:110-121
Adlersparre och Adlercreutz möts första gången                                                          II: 122-126
Tibble-Promemorian - Adlersparres förslag på tillägg i regeringsgormen
Carl  August Adlersparre
1809 års revolution och dess män, Tidstaflor  hela boken.
     af Alb. Bonniers förl 1849  Även http://books.google.se (+ sökordet Adlersparre)

Citat  från andra källor

_ Post och inrikes tidning  15 mars 1809Svenska folket informeras om revolutionen
_ Fredrik Samuel Silfverstolpes Berättelse om aftonen före statsvälvningen
    i Hertig Carls Hof, 12 mars. (Ur Sam Clason: För hundra år sedan, Del 2, 1909)
_ Johan Ludvig von Greiffs Berättelse om konungens arresterande 13 mars, 1809
    (Ur Sam Clason: För hundra år sedan, Del 1 1909)
_ Ludvig Stavenov. Ur Sveriges historia till våra dagar  Tionde delen (1925)
    Ställningen i början av år 1809. Statskuppen 13 mars. Slutord    Pdf-fil
_ Sam. Clason. Ur Sveriges historia till våra dagar Elfte delen (1923)
     Den provisoriska regeringens första åtgärder. Der ryska angreppen.  Pdf-fil
Sten Carlsson.  Ur Den svenska historien  Pdf-fil
......................................................................................................................................
Allvarlig kris när bondeståndet vägrade att godkänna förslaget till regeriingsform
Hur skrevs protokollet den  6 juni, regeringsformens födelsedag, när bondeståndet
    ännu inte godkänt den - jämte nutida förklaring
........................................................................................................................................

Länk till Horace Engdahls tal i Riksdagen  2009-01-15 om Det glömda året 1809
Engdahls tal på UKF:s hemsida:  Det glömda året
_  Länk till Johan  Jensens B-uppsats  Revolution 1809 - Att avsätta en  kung.
Kortfattad kronologisk tabell över händelseutvecklingen

Ur Kungl. Maj:ts kungörelser - upplästa i Sveriges kyrkor

_  
Ur Kungl. Maj:ts kungörelser 1808   Vill du se vad som ingår i urvalet?   Klicka
Ur Kungl. Maj:ts kungörelser 1809.   Vill du se vad som ingår i urvalet?   Klicka
Kungl. Majt.s Kungörelser  1800-1810    Dito 1811-1820    Låssa kyrkas arkiv
_  Kungörelserna var   Dåtidens Rapport och Aktuellt år 1810
Om mordet på Axel von Fersen enligt statens formulering


_ Ur Kungl. Maj:ts kungörelser 1808    Länkar kungörelser 1800-1810
Kungörelse om krig mot kejsaren i Ryssland. Gripsholms slott den 5 mars 1808.
Kungörelse rörande lantvärnsinrättningen. Stockholms slott den 14 mars 1808.
Kungörelse om krig mot konungen av Danmark. Stockholms slott den 15 mars 1808
Påbud om en allmän krigsgärd. Stockholm den 4 maj 1808.
Kungörelse till samtliga dess trogna undersåtar i anledning av Sveaborgs Fästnings övergång. Stockholm den 6 maj 1808.
Kungörelse angående dem av Kungl Maj:ts undersåtar i storfurstendömet Finland, som åt kejsaren i Ryssland tro- och huldhetsed avlagt. Grelsby 16 augusti 1808.
Cirkulär till samtliga landshövdingar i Sverige rörande indelta truppernas recruterande från lantvärnet. Haga slott den 9 december 1808

_ Ur Kungl. Maj:ts kungörelser revolutionsåret 1809.  
               Länkar kungörelser 1800-1810
         
Word-fil med nedanst. innehåll
Påbud om en allmän krigsgärd. Haga slott den 7 januari 1809.
Brev angående Gustaf Adolfs avsättning. Stockholm den 13 mars 1809.
Kungörelse att all vidare uppbörd av den påbjudna krigsgärden genast bör inställas.  Stockholm den 14 mars 1809.
Brev och Påbud till samtliga rikets ständer angående en allmän riksdag den 1 maj innevarande år. Stockholm den 14 mars 1809.
Brev till Riksens Ständer av hans Kongl Höghet Hertigen av Södermanland, tills vidare Sveriges Rikes Föreståndare. Stockholm den 9 maj 1809.
Sveriges Rikes Ständers Beslut. Gjort och samtyckt i Stockholm den 10 maj 1809.
Kongl Maj:ts och Riksens Ständers fastställda REGERINGSFORM. Daterad Stockholm den 6 juni 1809.
Pardonsplakat givet på deras majestäters CARL XIII och HEDVIG ELISABETH  CHARLOTTAS kröningsdag den 29 juni 1809.
Tacksägelse i anledning av freden med Danmark.
Kungörelse att Stor-Brittanniska krigs- och handelsfartyg icke efter den 15 november må i svenska hamnar inkomma. Stockholm den 27 oktober 1809.
Kungörelse angående en tillsvidare lovgiven handel mellan svenska och konungens av Danmarks undersåtar. Stockholm den 22 november 1809
Fredsfördrag mellan Sveriges kung och det Svenska riket och Danmarks kung och det Danska riket slutet den 10 december 1809 i Jönköping och ratificerat i Stockholm den 16 december 1809.
Kongl Maj:ts och Riksens Ständers fastställda SUCCESSIONSORDNING varefter Christian August och hans manliga bröstarvingar skola äga rätt till den Kongl Svenska kronan samt att Svea rikets styrelse tillträda . Stockholm den 18 december 1809