Riksdagens inledande presentation av nya Regeringsformen
/lokalhistforsk/Adler-filer/Regeringsform_1809_inledn.htm
av Börje Sandén    
 
 Till UKF:s Startsida    Officiella kungörandet 6 juni 1809    Den viktiga paragrafen 55
    Hela texten


Riksdagens inledande presentation av nya Regeringsformen
 
Börje Sandén på riksarkivet onsd  2010-03-17
Avskrift från originalhandlingen (se sigillet) – inledningen till regeringsformen med den felaktigt daterade slutliga godkännandet av den nya lagen den 27 juni 1809.
Inledningens två sidor finns även i fotobilder, liksom den mycket viktiga § 55 och avslutningen med underskrifter och sigill.  Riksarkivets volym R 5034
 
sid 1
Wi  efterskrifne Rikets Ständer, Grefvar, Friherrar, Biskopar, Ridderskap och Adel, Klerkeri, Bogerskap och menige Allmogen, som nu å egna och våra hemmavarande Medbröders vägnar till Allmänt Riksmöte församlade äro, göre vetterligt, att som genom den nyligen timade Regementsförändringen åt hvilken Wi vår enhälliga stadsfästelse gifvit, då Svenska  Folkets fullmäktige inträdt i rättigheten, att sjelfve, genom upprättande af en förändrad Statsförfattning för framtiden förbättra Fäderneslandets belägenhet;  Alltså hafve Wi, med uphäfvandet af de intill denna dag mer och mindre gällande grundlagar, nämligen Regeringsormen af den 21 Augusti 1772, Förenings och Säkerhets Acten af den 21 februari och 3 April 1789, Riksdagsordningen ar den 24 januari
 
sid 2
1617,  så väl som af alle andre sådane äldre och nyare Lagar, Acter, Ordningar, Stadganden och Beslut, hvilka under namn af grundlagen inbegripne varit, öfverenskommit  och belefvat, (är det månne felskrivning för bebrefvat?)  att för Svea Rike och thy underliggande länder stadga följande Regeringsform, hvilken ifrån denna dag skall såsom rikets främsta grundlag gällande vara; förbehållandes oss derjemte, att de öfriga grundlagar, hvilka i 85 § af denna Regeringsform upnämnde äro, på där föreskrifne sätt, innan detta Riksmötes slut, stadga.

Bild_inledning 

Början av inledningen till nya Regeringsformen