Det officiella kungörandet av den nya Regeringsformen
6 juni 1809
/lokalhistforsk/Adler-filer/Regeringsform_1809.htm
av Börje Sandén    
 
 Till UKF:s Startsida       Inledningen av Regeringsformen      Regeringsformen med underskrifter

Det officiella kungörandet av Regringsformen
enligt justerat protokoll 6 juni  1809
 
Kongl Mayts och Riksens ständers
Fastställde Regeringsform

daterad Stockholm den 6 juni 1809.
Justerat.
Signatur / Namnteckning

 
 
WI CARL med Guds nåde E E (etc) Göre wetterligt att Sedan WI med oinskränkt förtroende till Riksens Ständers ovilkorligen öfverlämnat fastställandet af en ny Regeringsform som för alltid skall grunda ett gemensamt fäderneslands Sällhet och Sjelfständighet, upfylla WI en för Vårt hjerta dyrbar och efterlängtad pligt, då WI härmedelst allmänt Kungöre den Grundlag som af  Riksens nu församlade ständer, efter nogaste överläggning, enhälligt faststäld och antagen blifvit ...