UKF 28 år 2015 - kontakter/samarbete med antikvariska myndigheter
historik/myndigheter.htm

UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden


Kontakter/samarbete med antikvariska myndigheter och andra organisationer
- historik kring lokalhistorisk verksamhet
- även något om Börje Sandéns antikvariska kontakter före UKF:s tillkomst 1987. Han hade 1968
  utsetts  till Riksantikvariets lokalombud för Upplands-Bro. Blev samma år kulturnämndens första
  ordförande

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
bildades 1987 som ideell förening. Blev senare  medlem i Sveriges Hembygdsförbund. Kommunen har ytterligare tre hembygdsföreningar.
 
Riksantikvarieämbetet (Raä) – Länsstyrelsen – UKF:
gemensamt projekt kring Almarestäket 1988

_ UKF ansvarade för kartering med totalstation
_ marinarkeologiska undersökningar – LM-DYK – Kjell Mattsson
_ scanning av vattnet runt Stäket holmen – Side Scan Sonar med Stockholms Universitet
_ upptagning av stockar – dendrokronologisk datering  - Bartolin i Lund / Köpenhamn
 
Riksantikvarieämbetet – Forskning kring medeltida borgar – Raä och universitet 1988
_ UKF inbjudet med föredrag och demonstration vid 2-dagars seminarium i Gävle
_ UKF demonstrerade användning av totalstation vid ärkebiskopsborgen och hålvägarna.
   Oprövat förfaringssätt inom Raä
 
Raä – Arkeologidagen
_ UKF har stått som arrangör 16 gånger  vid våra arkeologiskt undersökta platser

RA - Riksarkivet och Upplands-Bros föreningsarkiv
Kontakter med Riksarkivet och Brogårds sista privata ägare Carl Reuterskiöld å ena sidan, och Bro & Lossa Hembygdsförening och UKF å den andra, har medfört att Brogårds arkiv donerats till  hembygdsföreningen. Med statliga pengar från det s.k. Access-programmet, förmedlade genom Stockholms läns hembygdsförbund, har materialet registrerats enligt RA:s normer av en projektanställd person.
     Hembygdsföreningen och UKF / Gudrun Sandén har registrerat samlingens pappersdokument och kartor i detalj. Alla hand- och maskinskrivna handlingar har getts en modern språkdräkt i mer eller mindre förkortad form. Större delen av dessa finns nu i sökbar form på UKF:s hemsida med beteckningen Brogårdsarkivet. Materialet finns också på CD-skiva och utskrivet och inbundet i ett 15-tal klotband, som placerats i Riksarkivet , länsarkivet, kommunarkivet och biblioteken  m. fl.
     UKF är medlem i RA:s vänförening PRO MEMORIA sedan dess första årsbok, vars nummer 2009 resulterade i ingående studier i läsarsalen kring riksdagsprotokollen 6 och 27 juni 1909 jämte kungens olagliga tal/inblandning i  riksdagsarbetet. Kontakt med tjänsteman / artikelförfattare som avslöjade att han inte fick skriva om bondeståndets vägran att underteckna grundlagen/regeringsformen.

Lantmäteriverktet
fotografering av lantmäterikartor samt äldre kartor och nyare kartor

_ Äldre lantmäterikartor, fotograferade 1980-83
_ Äldre ekonomiska kartverket på DVD
_ avskrift av motsvarande register - upplagt på hemsidan
_ deltagit i första kursen med ritandet av "överläggskartor" som sedan kopiera tillsamans med motsvarande ek kartor. Halva antalert deltagare från Upplands-Bros föreningar (1996)

Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms Universitet
_ demonstration av databas-användning i humanistisk forskning, 2 ggr (äv. länsmuseet) 1990
_ Börje inbjuden att deltaga i seminarium om forskningen kring ”Dalupproret 1743” 1993
_ Föreläsning om ”Den gränslösa lokalhistorien”  Lokalhistorisk forskning à la Bro, 2004
_ ”Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser 2004”  till Börje Sandén
Motiv: Han får priset för ett hängivet arbete i lokalhistoriens tjänst under en lång följd av
år. Detta arbete har bland annat bestått i att:
* dokumentera Bros historia genom tiderna.
* genom egna skrifter diskutera Bros roll i den svenska historien
* och inte minst har det handlat om att entusiasmera och inspirera andra till lokalhistorisk verksamhet.
 
Handledare för student vid historiska institutionen vid SU
Börje stod officiellt som handledare för Säteribildningen i Upplands-Bro.
En soldat- och soldattorpsinventering kom som en biprodukt
 
Historiska museet 1997
UKF:s 3 jubileumsföreställningar (10 års verksamhet) i Historiska museets hörsal
Resan Rom – Rösaring. Teater – bild – musik
”En resa genom sexton sekler”. Videofilmad
Ansvariga Curt Dahlgren, Thore Isaksson  med bistånd av Bengt Borgeby, Börje Sandén
 
Länsstyrelsen  i Stockholm
Landshövding Mats Hellström beställde och fick guidning vid Rösaring
Länsantikvarien med tjänstemän och forskare från SU har beställt och fått guidning vid Rösaring
 
Länsmuseet
_ Initierat förnyade undersökningar i området kring Rösaring. 1996-98
UKF i ledningsgruppen, bidrog med sitt omfattande kartmaterial , bl.a. lantmäterikartor
_ Publiceringen på UKF:s hemsida av Maj Hallbergs berättelse om sin mors levnad resulterade i en permanent utställningsmonter på Länsmuseet 2006
_ Jordeboksuppgifter för 6 socknar i Upplands-Bro

Högskolan på Gotland
Artikel om Rösaring för publicering i Viking Heritage Magazine 2002
 
Samfundet för utgivande handskrifter rörande Skandinaviens historia, 2005
_ Referens till Börje Sandéns ”Anteckningar om Rålambska handskriftsamlingen 1998”,
   Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstituts hemsida (2004)
_ Föredrag om Unionsåret 1905 av Evabritta Wallberg
 
Sveriges Hembygdsförbund – Stockholms läns hembygdsförbund
_ Sveriges Hembygdsförbund besöker UKF - artikel om forskningsinstitutet   år 1990
_ Studiebesök hos UKF från Kiruna förmedlat av SHF 1992
_ Lokalhistorisk konferens. UKF demonstrerade användning av dator på SU 1992
_ UKF engagerat för föredrag under Riddarholmsdagarna. Gudruns historiska bildvävar
_ UKF:s forskning ”Den gränslösa lokalhistorien” och ”Datoranvändning i hembygds-forskningen” på seminarium anordnat av Svenska och Finska hembygdsförbunden i Finland 2006    
_ Gudrun och Börje engagerade av Finlands Svenska Hembygdsförbund att föreläsa om  Brogårdsarkivet och den Gränslösa  Lokalhistorien. Solf i Vasaområdet november 2009
 
Sveriges Radio P1.
_ Direktsänd telefonintervju som delvis handlade om annat än vi kommit överens om 1987  (med anledning av bildandet av Forskningsinstitutet.
_ Lång intervju med Börje om Rösaring 1993 av Tommy Engman, Umeå. 30 min sändes sedan  i P1
_ Tommy Engman, som tidigare intervjuat Börje vid Rösaring, samtalade i direktsändning med Börje om utvecklingen av Rösaringsundersökningen 1994  (från Sveriges Radios inspelningslokaler på Djurgården)

Sveriges Radio P4 - Utbildningsradion
Tre 25 min reportage Av Stig Unge, UR, med Börje Sandén kring temat "Politisk historia tecknad ur ett lokahistoriskt perspektiv". Vår första grundlag (Håtuna leken); Äldsta skriftligt bevarade mötet där svensk allmoge deltagit  (Kungsängens kyrka 1502); Riksarkivets äldsta bevarade skriftliga riksdagsprotokoll (Riksmötet som beslutar att avsätta ärkebiskopen och riva ärkebiskopsborgen Almarestäket, 1517; under rivningen publicerar Sten Sture d.y. de berömda orden: "Det som angår alla bör av alla samtyckas") 
 
Upplands-Bro Närradio
Ett stort antal intervjuer med Börje och Gudrun under några år om historia i kommunen
 
Upplands-Bro kommun – och Börjes engagemang före UKF:s tillkomst
_ Förhandling med Herman Svenngård om hembygdssamlingens donationen till kommunen 1970, ägde rum när  Börje var ordförande i den första Kulturnämnden
_ Fotografering av lantmäterikartor på Kartverket ca 300 diabilder, 1979-82
_ Fornminnen och Kulturhistoria i särskild typografi på Turistkartan 1982
_ Dito i nya / bearbetade Fritidskartan 1998
_ Hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro 1984. Börje tjänstledig en termin med bibehållen lön.
   Uppdraget resulterade i datorkurs i Basic, där han fick veta att det fanns ordbehandlare, investerade i
   en Microdator, (PC-datorer hade just lanserats i USA), ordbehandlaren WordStar, databasspråket
   dBASE och skrivare. Ledigheten användes för research på biblioteket och arkiv, och skapandet av
   databaser med  fakta. Författandet  pågick 1983 och halva 1984.

Upplands-Bro kommun - efter bildandet av Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
_ Besök av Kungnen och Drottningen jämte landshövding med fru. - 1987
   Hembygdsoken uppmärksammades av  Riksantikvarieämbetet, och när man 1987 fick en förfrågan        från hovförvaltningen om lämpligt besöksmål för konungens önskan att få ta del av
   hembygdsverksamheten i landet, så föreslog den ansvarige tjänstemannen ett besök i Upplands-Bro.
   Börje Sandén fanns med  vid alla besöksmålen. Tjänstemannen hade tidigare varit länsantikvarie i
   Stockholms län och kände väl till Börjes lokalhistoriska kunskaper. Hans bok överlämnades till kungen
   och drottningen vid luchen på Lejondal.
_ Börje anlitad för föredrag om kommunens historia vid några fullmäktigesammanträden
_ Börje anlitad för information om kommunen vid landshövdingens besök i kommunen
_ Börje anlitad av kommunen för ett kort anförande vid Kungens och Drottningens officiella besök i
   Upplands-Bro 2008. Platsen var minnesstenen vid Kungsängens kyrka med anledning av mötet 1502
   mellan Sten Sture d.ä. och ärkebiskopen på Stäket. Mötet som "rönt hedern att få kallas en riksdag",
  det första riksmötet dit även allmogen kallats,
_ Även kommunens tjänstemän har - stundtals mycket frekvent – konsulterat Börje
_ Bussrundturer, lärare – tillsammans  med olika organisationer –  år 2004 uppe i 164 st, varav ca
   hälften för kommunala uppdragsgivare, skolor, förvaltningsgrenar, politiska partier
_ skolelever - Lektioner / bussrundtur / cykel / vandringar / bil / kanot
_ gymnasister – Upplands-Bro; Arlandagymnasiet – videofilmade intervjuer
_ intervjuad av elever på mellan- hög- och gymnasiestadiet, äv kringliggande kommuner
_ studenter vid Stockholms universitet
_ kartering av fornborgen/kultplatsen vid Draget - utförd av Mätningskontoret
_ Börje konsulteras kontinuerligt när det gäller namnsättning av gator och vägar
 
Assurspelen 1997 på norra Stäksön
Ett privat initiativ av Thore Isaksson, ledamot i UKF:s styrelse. Under flera år hade han arbetat på projektet om en vikingaby med sanktion från såväl Historiska museet som Dan Carlsson vid Gotlands museum. Av 30-talet projekt av detta slag runt om i landet ansåg man att Stäksön var den bästa platsen. Kommunen ställde sig välvillig om det inte skulle kosta den något. Bland annat på grund av kommande bergtäktsbrytning under de närmaste åren sköts projektet på Stäksön till framtiden. Samma koncept genomfördes dock på Galärvarvet 1998 och vid festligheterna kring millenniumskiftet 1999-2000 på Medborgarplatsen i Stockholm
 
Kulturhuvudstadsåret 1998
UKF presenterade kommunens vikingatida rötter tillsammans med Statens Historiska Museum och Sjöhistoriska Museet i särskilt uppförd utställningshall på Galärvarvet. Två heldagar. Många tusen personer besökte lokalen. Thore Isaksson var initiativtagare till UKF:s medverkan och ansvarade inför kulturhuvudstadsårets ledning för de  praktiska arrangemangen. Gudrun Sandéns gobeläng med kommunvapnet gjordes för detta tillfälle. Donerad till kommunen - hänger i kommunalhuset
 
Millenniumskiftet 1999-2000 på Medborgarplatsen i Stockholm
Arrangemanget var i stort sett en upprepning av Assurspelen och Galärvarvets aktiviteter, men pågick under längre tid, ca 10 dagar.
 
Ortnamnsarkivet 1992
Fick 6000 ortnamnskort stencilerade 1992. Överförda till databas av Gudrun. Pionjärarbete.
Demonstrerat resultatet för Ortnamns arkivets ch Eva Brylla. Nöjda med vår användning
Exemplet Almarestäket.
 
Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund
”Bror Hjortmedaljen i förgyllt silver” år 2000 till Börje
 
Patriotiska Sällskapet 2002
Framtagningen av Hushållningsjournalen 1776-1813 i 3 band. Ca 2000 artiklar.
Fått låna saknade exemplar av Patriotiska Sällskapet och Lantbruksakademin
Guldmedaljer till Gudrun och Börje
 
Invigningen av UKF:s lokal vid Tibble torg
_ Talare: Ulf Erik Hagberg, Vitterhetsakademins sekreterare. Sanktion för tolkningen av kommunvapnets logotype
   Talare: Ing-Marie Munktell, Gustavianum. Museet i Gamla Uppsala
 
Studieförbundet Vuxenskolan 1987
_ Manus till krönikespelet ”Stöket vid Stäket”  8 föreställningar av en förkortad version
Videofilmad
 
SweRoad – Vägverkets utlandsverksamhet – på kursgårdar i Upplands-Bro
Exkursioner och föredrag på engelska vid sex tillfällen
 
Dalkarlsvägen – dalfolkets historiska vandringsled
_ Rekognosering av marschvägen genom Upplands-Bro 1999
_ Guidning och snitsling från Grans gård till Stäket vid vandringarna 1999, 2001, 2003, 2008, 2010, 2012, 2014
_ Skapat 16-sidiga häften med kartor och beskrivning av Dalkarlsvägen
 
Kursgårdar i Upplands-Bro
Ett stort antal föredrag och exkursioner vid flertalet kursgårdar.
 
Stiftelsen Gällöfsta Utbildningscentrum
_ Framtagning av grundmaterial för historik om Gällövsta

Upplands Väsby hembygdsförening
Boken om Aschaneus - den först utnämnde riksantikvarien. Tryckt i Polen 1993
Layout och utskrift av ett ex. Med utgångspunkt från ett handskrivet manus av  Göran Strömbeck
 
Hembygdsföreningarna i Upplands-Bro
Ledare från UKF vid många exkursioner inom resp. förenings område.