Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

        Upplands-Bro ligger vid Mälaren mellan Enköping och Stockholm
        Tätorterna Kungsängen och Bro                      Mer om UKF
         ukf/vetamer.htm        Rev. 2014-05-23


Lokalhistorisk forskning
Föreläser om resultat och nyheter
Inbjuder till exkursioner och studiebesök
Nyhetsbrev 3-4 ggr per år - jämte digitala utskick
Digitalt nyhetsbrev mellan pappersupplagorna till dem som så önskar
Bygger upp databaser där praktiskt taget allt vårt material registreras
Producerar böcker och tidskrifter inom våra ämnesområden
Mycket stor hemsida:  www.ukforsk.se
Medlemsavgift 150:-  från 2009.

Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) är en sammanslutning av historie- och arkeologi-intresserade personer inom och utanför Upplands-Bro. Medlemmarna ägnar sig framförallt åt lokalhistoriska studier men ofta blir det också kulturhistoria i allmänhet.  Tillsamman är vi idag cirka 175
aktiva och stödjande medlemmar. Somliga bedriver egna studier inom självvalda områden, andra hjälper till med renskrivning, fotodokumentation, hjälper till med guidning och exkursioner. Många följer verksamheten genom att deltaga i våra aktiviteter. Andra betalar medlemsavgiften för att genom nyhetsbreven få del av
vad som händer inom vår lokalhistoriska forskning. De som bor i andra delar av landet kan genom medlemsinformationen och hemsidan hålla kontakt med händelserna i sin tidigare hembygd. Nyhetsbrevets upplaga är drygt 200 ex 
 
Sedan 1996 är vår webbsida en rik källa för den historieintresserade med artiklar inom såväl ren lokalhistoria som rikshistoria och kulturella aktualiteter. När vi började var vi en av de första hembygdsföreningarna med denna informationsteknik. Vi får ibland kontakt med svenskar ute i världen som läser vår hemsida och kommer med frågor. 
 
År 1990 gjorde vi vår första hembygdsbok. 1998 började vi använda vår egen metod för framställning av böcker i små upplagor, dvs i hundratal i stället för tusental. Fram till 2004 framställde vi 20-talet böcker och skrifter åt oss själva, ideella föreningar och privatpersoner. Vi hänvisar nu till den allra senaste metoden som gör det möjligt att utan programeringskunskap göra böcker i vanlig ordbehandlare. Om textfilen sparas som pdf-fil kan kan den skickas med e-post till tryckeri - eller till bokbinderi om du själv skrivit ut varje exemplar på laserskrivare som medger dubbelsidig utskrift. Kanske en renässans för att själv binda in sin familjekrönika i en handfull exemplar.
Vill du veta mer om vår verksamhet, deltaga i den, stödja den?
Börje Sandén, Målarvägen 19. 197 30 Bro
08- 582 413 55
Medlemsskap genom insättning av 150:- på pg 27 58 94 - 4 eller via denna länk.
Upplysningar E-post till Börje Sandén    08-582 413 55 Börje Sandén, institutschef

Hans Borgström, ordförande  581 711 24   -  

Åter till Första sidan .        In English        Mer information om UKF

Vår programförklaring när föreningen bildades 1987.
Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) är en sammanslutning av amatörforskare inom det kulturhistoriska området. Medlemmarna ägnar sig åt arkivforskning, ortnamnsforskning, historieforskning, arkeologi och marinarkeologi. 

Vår förhoppning är att UKF skall kunna fungera somen katalysator och göra det möjligt för forskningsintresserade människor att delta i en stimulerande verksamhet. Institutet har,i jämförelse med traditionella forskningsinstitut, en särställninggenom att forskningsarbetet bedrivs ideellt. Det möjliggör genomförandet av projekt som annars inte skulle kunna komma till stånd av kostnadsskäl.

Målsättningen är att sprida kunskap om rön fråndet kulturhistoriska forskningsområdet och stimulera intresset förforskning överhuvud taget. Noteras bör att verksamheten inteär strikt bunden till kommunen även om många forskningsprojekt berör företeelser i Upplands-Bro.

En värdefull tillgång för UKF är att medlemmarna representerar olika kompetensområden. Vi har ett brett urval av yrken representerade, Denna blandning av yrkeskategorier möjliggörkreativa grepp på gamla frågeställningar och ger godaförutsättningar att genomföra tvärvetenskapliga studieroch projekt.

Det är vår förhoppning att Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut med sina ideellt arbetande amatörforskare från vitt skilda områden skall kunna bli ett värdefullt komplementtill de traditionella forskningsinstitutionerna.

År 1999 bildades Forskarakademin - ett forum för aktiva hembygdsforskare och släktforskare.
år 2006 flyttade Bengt Borkeby från Bro och Forksarakademin är tills vidare vilande.
Forskningen fortsätter emellertid som förut med enskilda studier.
Är du intresserad av att delta i forskningsarbetet på ett eller annat sätt kan du höra av dig till Börje Sandén  08-582 413 55  eller ukf@ukforsk.se

(vetamer.htm)