Verksamhetsberättelse för år 1997
- UKF:s 10:e verksamhetsår
(verksam97.htm)

Till UKF:s StartsidaStyrelsen för
Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
får härmed avlämna 1997 års verksamhetsberättelse.

1. Styrelseledamöter
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning
Ordförande  Curt H Dahlgren  resterande mandattid 2 år
Kassör/sekr Börje Sandén  resterande mandattid 2 år
Övriga ledamöter Bengt Borkeby  resterande mandattid 0 år
  Thore Isaksson  resterande mandattid 1 år
  Håkan Norelius  resterande mandattid 1 år
  Jan-Christer Strahlert resterande mandattid 1 år
  Bo Karlberg  resterande mandattid 3 år
  Karl-Erik Mörk  resterande mandattid 0 år
Suppleanter Sophie Hedin  resterande mandattid 0 år
Revisorer  Lennart Danielsson resterande mandattid 0 år
  Stig Sundblad  resterande mandattid 0 år
Revisorsuppl Iréne Seth  resterande mandattid 0 år
  Axel Karlsson  resterande mandattid 0 år

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. Dessutom har delar av styrelsen haft ett flertal ej protokollförda arbetsmöten, som resulterat i beslut vid ordinarie styrelsesammanträden.

2. Medlemmar
Föreningen har haft 291 medlemmar. Medlemsavgift 75:-, varav 12:- går till hembygdsrörelsens läns- och riksförbund. Årsmötet 1997 beslöt att höja avgiften till 80:- från år 1998.

3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 1997-04-10 i Biblioteket i Kungsängen. Efter årsmötet redogjorde Curt H Dahlgren för de synpunkter som Maja Hagerman framfört i boken Spåren av kungens män. Vid länsförbundets årsmöte i Nacka deltog Bengt Borkeby och Börje Sandén. UKF är genom Stockholms läns hembygdsförbund ansluten till Sveriges hembygdsförbund. 
    Fyra nummer av Medlemsinformation har utgått, innehållande sammanlagt 38 A4-sidor. De har distribuerats till medlemmar och andra i ca 400 ex varje gång. Samtliga nummer ända från starten 1987 finns i pärmar på biblioteken i Bro och Kungsängen. En uppdaterad 12-sidig folder i A5-format sammanfattar UKF:s såväl inre som yttre verksamhet åren 1987-1997. Den delades bl a ut till alla besökare vid våra 4 föreställningar på Historiska museet, vilka kan ses som jubileumsföreställningar med anledning av att UKF nu varit verksamt i 10 år. 
    Årets programverksamhet har genomförts enligt sammanställningen längre fram i verksamhetsberättelsen.

4. Ekonomi - kort sammanfattning
Direkta kommunala bidrag har inte utgått under året. Projektmedel för Assurspelen har erhållits med 30000:- UKF har fått ersättning för tjänster av olika slag åt kommuner, institutioner och ideella/privata organisationer:
Kommunala förvaltningar: Upplands-Bro 8900:- jämte 38000:- för tjänstemäns och politikers deltagande i två abonnerade föreställningar på historiska museet, Järfälla 2150:-, Håbo 550:- Landstinget 800:-, Kungsängens församling 3000:-, Bro församling 2300:-,  NCC-SKANSKA 4500:-, Kursgårdar o. dyl. 4800:-, Pensionärsföreningar 1500:-, Ideella föreningar, 4100:-
Medlemsavgifter har inbringat 21750:-
      Inkomster från försäljning av UKF:s egna tryckalster blev 19500:- Överskott på föredrag, exkursioner, konserter 3220:- 
      UKF har haft stora kostnader för investering i ny laserskrivare och extra internminne i dator och skrivare för att kunna förverkliga utgivningen av vår femte bok med en helt ny datorteknik. Årets stora förlust på 32500:- är endast skenbar eftersom stora utgifter för boken belastar år 1997 medan inkomsterna vid försäljningen helt tillfaller 1998 års bokföring.
      Posten för forskningskostnader, 3480:-,  är mycket större 1997 än den brukar vara. Det beror på att UKF åtog sig att betala vissa okalkylerade kostnader för den specialinventering av Låssa socken som gjordes under ledning av tjänsteman från riksantikvarieämbetet. UKF ville inte riskera att Länsmuseets forskningsprojektet kring Rösaring skulle omintetgöras när anslagsgivande stiftelser inte ställde upp med dessa pengar. UKF har som bekant inga fonderade pengar för dylik verksamhet.
      Se vidare den bilagda ekonomiska redovisningen.

5. Projekt
Hushållningsjournalerna
Under året har arbetet med Patriotiska Sällskapets Hushållningsjournaler 1776-1813 avslutats vad beträffar databasen, där nu över 2000 artiklar lagrats. Sökning kan ske efter flera linjer. Alla artiklar är inordnade under något av 21 övergripande sökord. Gudrun Sandén har dessutom lagt artiklarna under vissa utvalda sökord: 842 ämnesord, 588 personnamn, 315 orter. Till dessa förberedda sökmöjligheter finns en snabbt fungerande fritextsökning. Utskrift kan göras av just sådana poster som är av intresse vid varje enskild sökning. 
    Databasen är ursprungligen skapad för sökning via dator. På uppmaning av Lantbruksakademien har pappersburna register över de olika sökordskategorierna uppgjorts. Varje sökord har där en nummerhänvisning till aktuella artiklar, som kan läsas i den 450-sidiga utskriften av hela databasen, där artiklarna ligger numrerade i kronologisk ordning. Viss layoutmässig justering av dessa register återstår att göra. Det färdiga resultatet kommer att under 1998 placeras på biblioteket i Bro, där ca hälften av originalskrifterna finns förvarade. Förhoppningsvis kommer också själva databasen att kunna läggas på bibliotekens datorer under året. Målsättningen är också - på uppmaning av Lantbruksakademien - att kunna lägga hela databasen på Internet. Med vårt nya tryckförfarande hoppas vi också att i sinom tid kunna ge ut det pappersburna materialet i bokform.

Ortsbor berättar
Under 1997 har flertalet bandade intervjuer med ortsbor gåtts igenom. På liknande sätt som med hushållningsjournalerna gör Gudrun Sandén en skriftlig sammanfattning av innehållet. Särskilda listor med sökord läggs upp omfattande ämnesområden, personer och orter. UKF disponerar ca 100 kassettband och rullband. Däri ingår en del kopierade band från Håtuna och Stockholms-Näs hembygdsföreningar. Intervjuerna är från mitten av 50-talet och framåt. Till databasen kommer under 1998 att läggas de drygt 30 kassettbandsintervjuer som kulturnämnden på sin tid gjorde. Hembygdsföreningarna och närradion har också bandade intervjuer som kommer att läggas in i databasen. Databasen får samma utformning som ovanstående om hushållningsjournalerna. 

Videodokumentation
Bo Karlberg ansvarar för videodokumentation av UKF:s arbete och intressanta händelser inom vårt intresseområde. Vi har ett antal inspelningar av de arkeologiska undersökningarna vid Draget och Rösaring. Åtskilliga föreläsningar finns också inspelade liksom aktiviteterna vid Assurspelen och föreställningen på Historiska museet.
    UKF har fått äganderätten till en videoinspelning som gjordes vid Rösaring 1982. Sven Olsson, nu vid SVT i Karlstad, hade gjort en inspelning för ett mindre videoföretags räkning. Den har han nu skänkt till UKF. Med hjälp av välvillig sponsor har sju kassetter inspelat material konverterats till nu gångbart videomedium. I materialet ingår bl a en inspelning från den då pågående arkeologiska undersökningen av anläggningen i norra delen av processionsvägen.

Assurspelen och Assurs marknad
Assurspelen och Assurs marknad genomfördes under 5-7 sept på norra Stäksön. Mycket förnämlig "forntida" hantverksteknik visades upp av utställare från Danmark, Island, Grönland, Skåne och Stockholm. Vikingatida maträtter demonstrerades av Kristina Steen. Musik framfördes på repliker av ålderdomliga instrument av Per Runberg och Violina Juliusdotter. Vi kunde bevittna flera våldsamma bärsärkautbrott av en teatergrupp. Tre vikingafartyg låg i hamnen till beskådande, bl a den renoverade Viking Plym från Olympiska spelens invigning i Stockholm 1912.
    Regnet under fredagen och det därav orsakade låga publikdeltagandet gjorde att vikingaidrotterna inställdes denna dag. Under de två andra dagarna tävlade fyra lag i en 10-kamp med vikingatida idrotter. Laget "Akagarn" från Gotland vann, de övriga lagen var "Hög" från Skåne, "Tören" från Södertörn och ett hemmalag från Upplands-Bro.
    Bakom Assurspelen stod Upplands-Bro kommun, Historiska museet, Svea livgarde, Hemvärnet i Upplands-Bro och Järfälla, LIONS i Upplands-Bro, Viking Heritage, Almarestäkets herrgård och UKF. 
    Huvudansvarig och producent var Thore Isaksson från Kultur 1743/UKF.

Jubileumsföreställning på Historiska museet

Musikteatern Resan Rom - Rösaring, ett samarrangemang mellan Statens Historiska Museum och Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 12-14 september
Musikteatern tillkom av två skäl. Dels var det tio år sedan UKF startade. Dels var det 20 år sedan Kulturnämnden, Historiska Museet och Socialstyrelsen genomförde det tre år långa hembygdsprojektet i Upplands-Bro där man bl a bearbetade det lokala historiska materialet och presenterade resultatet i museets tidningen Historiska Nyheter och vid en Upplands-Brodag för allmänheten på museet. Den följdes upp med några studiedagar för kommunens lärare.
Musikteatern tog sin början på Forum Romanum i Rom anno domino 410. Alarik och hans trupper belägrade Rom. En Augur tar med sig de närvarande på en resa till framtiden - en resa genom 16 sekler med nedslag 800-tal på Rösaring, 1000-tal i Sigtuna, 1300-tal utanför Håtuna, 1500-tal på Stäket, 1600-tal Dalkarlsbacken, 1700-tal på Koffsan, 1800-tal på Tibble Krog, 1900-tal vid Kungsängens station. I 1800-talsscenen deltog även Svea Livgarde. Efter teatern serverades en historisk buffé och de som så önskade kunde besöka Guldrummet under guidad ledning.
Teatern gavs i fyra föreställningar varav två abonnerades av Upplands-Bro Kommun.

6. Rösaring - ett arkeologiskt forskningsprojekt 
Sedan 1996 har Peter Bratt vid länsmuseet stått som projektledare för ett flerårigt forskningsprojekt som syftar till att ge bild av hela Rösaringsområdet. Projektet drivs av länsmuseet med UKF som lokalt kontaktorgan. UKF har under många år verkat för en fortsättning på Rösaringsprojektet från 1981-82. Arbetet utförs i samarbete med arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund. Ekonomiska bidrag har lämnats av Berit Wallenbergs stiftelse och Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning. Under året har UKF bidragit med en mindre summa till vissa okalkylerade kostnader för den specialinventering av Låssa socken som gjorts under ledning av Rolf Rydén från riksantikvarieämbetet.
    Utan amatörarkeologernas arbetsinsats skulle projektet inte vara genomförbart. Arkeologiska undersökningar i Sverige bekostas nämligen normalt av en exploatör av markområdet. Någon sådan finns inte i fallet Rösaring. Det är således av rent vetenskapligt intresse som undersökningarna görs. Projektet är av mycket stort värde för amatörarkeologin i länet eftersom det har en pedagogisk inriktning som gör det möjligt för medlemmarna att följa hela den arkeologiska processen alltifrån inventering av kartor och dokument via specialinventering av Låssa-området, kartering, upptagande av fosfatprover i marken, undersökning med metallsökare fram till traditionella grävningar i marken, som förhoppningsvis kan påbörjas under år 1998. Det är vanligt att amatörerna betalar en avgift för att få vara med vid arkeologiska undersökningar. Någon avgift utgår inte vid de undersökningar som görs hos oss. Deltagarna ordnar själva transporter och mat under grävningstiden. 
    Underhandsrapporter från undersökningarna har kontinuerligt lämnats i UKF:s medlemsinformation och på vår internetsida.

7. Arkeologiska undersökningarna vid Draget
Undersökningarna vid den s.k. fornborgen vid Draget avslutades 1997 efter sammanlagt tre grävsäsonger under åren 1996-97. UKF hade 1995 tagit initiativ som ledde till att Michael Olausson vid Riksantikvarieämbetet intresserade sig för fornborgen. Nedanför berget finns en jordvall med anslutande vallgrav, som inte iakttagits förut. Ingen motsvarighet har rapporterats tidigare från andra fornborgar. Som framgått av rapporter i vår medlemsinformation är anläggningarna på och nedanför berget mycket äldre än vad man hittills trott. Dateringar ända tillbaka till stenålder har gjorts. Anläggningen tolkas som en samlingsplats för kult eller andra aktiviteter av okänt slag. I nära anslutning till berget har en boplats från stenåldern påträffats.
    Liksom i Rösaringsprojektet är det länets amatörarkeologer som ställer upp med arbetskraft. UKF har även här varit kontaktorgan gentemot riksantikvarieämbetet.
    Vi kan konstatera att Upplands-Bro begåvats med två arkeologiska projekt under åren 1996-97.

8. Bokutgivning
Under 1997 har UKF utarbetat ett nytt tekniskt förfarande vid framställning av böcker. Innanmätet till böckerna skrivs ut på vår nya snabba laserskrivare. Detta går sedan direkt till bokbinderiet tillsammans med det traditionellt framställda omslaget. Där trådbinds boken och  förses med hårda pärmar på vilka det laminerade omslaget klistras fast. Metoden gör det möjligt att framställa böcker i mindre upplagor, som sedan kan utökas allt efter behov. En ny upplaga betalas med inkomster från den föregående, varvid synnerligen dyrbara initialkostnader undviks.
    Metoden har väckt stort intresse hos Hewlett och Packard som tillverkat vår skrivare. Boken används i företagets marknadsföring av sina laserskrivare. På en timme tar vi tar fram innanmätet till tolv böcker med bilder och sidor placerade i sådan ordning att de 16-sidiga häftena som skapas kan sys ihop till färdig bok. Vår första bok i denna teknik, Kuskens pojke, har fått mycket fina vitsord från flera av varandra oberoende grafiker som sysslar med digitalt framställda böcker. 

9. Samarbete med andra organisationer
UKF deltager regelbundet i en samrådsgrupp kring kulturfrågor med deltagare från Kultur och fritidskontoret, de tre hembygdsföreningarna i kommunen, Kulturbojen, Stiftelsen Tärnsund och Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning.
    UKF är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund och därmed också i Sveriges Hembygdsförbund. Vi tillhör också arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund, i vilken Börje Sandén är styrelseledamot. I arkeologiärenden har vi nära kontakt med länsmuseet och riksantikvarieämbetet. UKF har medlemskap i Upplands Fornminnesförening, riksarkivets vänförening Pro Memoria. och Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och lokalkultur. Se vidare under Tidskrifter och årsböcker.

10.  Hemsida på Internet
Våra internetsidor har utökats väsentligt sedan starten 1996. Här finns främst information om Upplands-Bros historia. Men naturligtvis har vi också aktuella upplysningar om våra aktiviteter. I väntan på att våra läns- och riksförbund skall få egna hemsidor har vi en mindre avdelning med information om deras organisation.

11. UKF:s publika aktiviteter 1997
Föredragen hålls omväxlande i Kungsängen och Bro 
Sigtuna förr och nu. Temat grannkommuner. Fredrik Styrfält, Sigtuna museum 
Boyne Valley på Irland. Tema arkeoastronomi. Jens Tellefsen, KTH 
Ärkebiskopssätet och Håbobygden. Tema grannkommuner. Studiebesök på Biskops-Arnö 
Föredrag av rektor Birgitta Östlund. Cembalomusik i Gotiska salen, Börje Sandén 
Historisk forskning i Upplands-Bro. Arbetsgrupperna berättar om sitt arbete 
Brytningstid - hur Sverige danades. Curt Dahlgren om Maja Hagermans bok Spåren av kungens män. 
Almarestäket - ett medeltida frälsegods. Sigurd Rahmqvist. Det medeltida Sverige 
Rösaring i ny belysning. Astronomiska synpunkter på processionsvägen. 
Astronomen Curt Roslund, Göteborgs universitet. 
Rösaring - forntida kultplats i ny belysning. John Kraft, Västerås 
Vad hände egentligen vid Tibble gästgivargård 1743? Börje Sandén om Dalupproret 1743 
Olof Skötkonungs dotter - En märklig kvinnogestalt från vikingatiden. 
Rune Edberg, Sigtuna museum 
Arkeologidagen 1997, Kultplatsen vid Draget 
Assurspelen - vikingen som idrottsman. Assurs marknad. Thore Isaksson 
Jubileumsprogrammet på Historiska museet. Fyra föreställningar, Curt Dahlgren 
Astronomisk tolkning av hällristningar - Solförmörkelser, supernova och komet avbildade på svenska hällristningar. Astronomen Göran Henriksson, Uppsala 
Studiebesök på Stockholms stadsarkiv. Bengt Borkeby 
Julens sånger och dikter. Bro d'River Boys, Herrgårdskonsert på Gällövsta 

Exkursioner - i samarbete med Upplands-Bro kommun
Visning av pågående arkeologiska undersökningar vid Draget, Börje Sandén 
Vandring till Ryssgraven och Dalkarlsbacken. Börje Sandén 
Vandring på Lennartsnäshalvön - Tuna ödeby. Börje Sandén. 2 gånger 
Bussrundtur till Tuna, Assurs hög och sten, kultplatsen vid Draget. Börje Sandén 
Kulturcykling - Lejondalssjön runt, Börje Sandén, 2 gånger 
Kulturcykling - Rösaring, Börje Sandén, 2 gånger 

12. Uppdragsverksamhet
I takt med att kommunala bidrag upphör har UKF i stället fått ersättning för tjänster utförda åt Upplands-Bro kommun. Det gäller främst guidning men också medverkan vid framtagningen av den nya turistkartan. Vanligast är dock engagemang i föredrag och guidningar åt organisationer av olika slag: SPF-Vikingarna, PRO-Bro 2 ggr, PRO-Kungsängen, Vuxenskolan i Högdalen, projektet Vågen i Bro 2 ggr, Lions, Rotary, Vallentuna hembygdsförening, Sigtuna hembygdsförening, Låssa 2000 2 ggr, STF-Sollentuna, Iljansbodaskolan, Härneviskolan, skolklass från Sandviken, tjänstemän från Järfälla 2 ggr, NCC, 2 ggr, SKANSKA,  Ahlsell 2 gr, Norrgrindens förskola, Gunilla Seth, Tammsviks personal, Privat grupp från Stockholm, Mälarland, busstur i samband med Håtunaleken, kulturcyklingar 4 st, vandring till Tuna 2 ggr, personal från Gällöfsta,  Preem Hackholmssund, Skokloster Gille, Lillsjöskolans lärare, Dagcentralen Fjärilsstigen, Vägverket Dalkarlsbacken/Ryssgraven, Kyrkobyggnadens dag, Solgården, Uppsala Turism och Konferens, Håbo scoutkår, Tjusta skolan 3 lektioner, Nordvästra sjukvårdsdistriktet, rapporter i Närradion. 
Dessutom ett ökat antal oavlönade konsultationer från såväl grupper som enskilda elever vid kommunens högstadier och gymnasium samt ett stort antal privatpersoner 

13. Tidskrifter och årsböcker
För att UKF skall kunna verka framgångsrikt måste kontakter upprätthållas med ett stort antal föreningar och institutioner, som utger tidskrifter och böcker inom det vida fält som UKF vill bevaka:Tidskrifter: Populär Arkeologi, Populär Historia, Historisk Tidskrift, Fornvännen, Folkets 
historia, Bebyggelsehistorisk tidskrift, Kulturminnesvård (Raä), Rig (etnologi), Caerdroia 
(labyrint-tidskrift), Bygd och Natur (SHF) Ymer (geografi), Samdock-Bulletinen 
(Nordiska museet), Scandia, Forskning och framsteg, Mikrodatorn, Internetworld 
Historiska klubbar och antikvariat: Yggdrasil, Clio, Atheneum, Bokantikvaria, Redins 
antikvariat. Lindberg & Persson antikvariat 
Föreningar, årsskrifter: Hembygdsförbundet, Upplands Fornminnesförening, Pro 
Memoria (Riksarkivet), Daphne (kulturförening), Sigtuna museum,  Stockholms läns 
museum, Viking Network, Arkeologisektionen inom hembygdsförbundet, 
Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och lokalkultur, 
Ortnamnssällskapet i Uppsala, Karolinska förbundet, Borland User's Group,  DTP- 
föreningen. 

14. Övrigt 
UKF:s verksamhet annonseras regelbundet i kommunens evenemangskalender varannan 
vecka i Mälarposten. Dessutom får våra aktiviteter ofta redaktionellt utrymme i såväl 
Mälarposten som Lokaltidningen. Aktiviteterna annonseras också i Närradion och på vår 
Internetsida. 

Börje Sandén     Curt H Dahlgren 
sekr.                    ordf. 

Till UKF:s Första sida