Verksamhetsberättelse för 1998
(verks98.htm)

Till UKF:s Startsida Styrelsen för
Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
får härmed avlämna 1998 års verksamhetsberättelse.

Styrelseledamöter
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning
 

Ordförande Curt H Dahlgren resterande mandattid 1 år
Kassör/sekr Börje Sandén resterande mandattid 1 år
Övriga ledamöter
Bengt Borkeby resterande mandattid 3 år
Thore Isaksson resterande mandattid 0 år
Håkan Norelius resterande mandattid 0 år
Jan-Christer Strahlert resterande mandattid 0 år
Bo Karlberg resterande mandattid 2 år
Karl-Erik Mörk resterande mandattid 3 år
Suppleanter Sophie Hedin resterande mandattid 0 år
Revisorer Lennart Danielsson resterande mandattid 0 år
Stig Sundblad resterande mandattid 0 år
Revisorsuppleanter Iréne Seth resterande mandattid 0 år
Yvonne Frödin resterande mandattid 0 år

   
  Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden. 

  Medlemmar
  Föreningen har haft 298 medlemmar. Medlemsavgift 80:-, varav 13:- går till hembygdsrörelsens läns- och riksförbund. Årsmötet 1997 beslöt att höja avgiften till 80:- från år 1998.

  Föreningsverksamhet
  Årsmöte hölls 1997-04-02 i Biblioteket i Kungsängen. Efter årsmötet redogjorde Curt H Dahlgren för sina studier kring Assurstenen, varvid han funnit att texten bör tolkas som "lät bygga dessa broar" i stället för "denna bro". Vid länsförbundets årsmöte i Stockholm deltog Curt Dahlgren och Börje och Gudrun Sandén. UKF är genom Stockholms läns hembygdsförbund ansluten till Sveriges hembygdsförbund. 

  Tre nummer av Medlemsinformation/Nyhetsbrev har utgått, innehållande sammanlagt 42 A4-sidor. De har distribuerats till medlemmar och andra i ca 440 ex varje gång. Samtliga nummer ända från starten 1987 finns i pärmar på biblioteken i Bro och Kungsängen. En uppdaterad 12-sidig folder i A5-format sammanfattar UKF:s såväl inre som yttre verksamhet åren 1987-1998. Ett dubbelsidigt A4 blad "Lokalhistorisk forskning" med inbetalningskort för böcker och medlemskap distribueras vid brevkontakter av olika slag

  Årets programverksamhet har genomförts enligt sammanställningen längre fram i verksamhetsberättelsen.

  Ekonomi - kort sammanfattning
  Direkta kommunala bidrag har inte utgått under året, dock får vi viss värdefull kopieringshjälp UKF har fått ersättning för tjänster av olika slag åt kommuner, institutioner och ideella/privata organisationer:
  Kommunala förvaltningar: Upplands-Bro 8300:-, Upplands Väsby 1000:-, Landsting: 2000:-, Naturbruksgymnasiet: 3500:-, Upplands-Brohus: 2000:-, ABF: 1500:-, Kursgårdar o.dyl:16100:-, Föreningar: 8880:-, Ideella föreningar: 4100:- Projektbidrag från Patriotiska Sällskapet: 20000:- Medlemsavgifter har inbringat 23825:- Inkomster från försäljning av UKF:s egna tryckalster blev 61850:-. Underskott på föredrag, exkursioner, konserter -2220:- 

  Förra årets ganska stora underskott i resultaträkningen berodde på stora investeringar i maskinvaror och förbrukningsmaterial för kommande bokframställningen. Detta underskott har i år förbytts till överskott. 
  Projekt
  Hushållningsjournalerna
  Under året har arbetet med Patriotiska Sällskapets Hushållningsjournaler 1776-1813 fortsatt med förberedelser för utgivande av dem i bokform, förutom den förra året omnämnda databasen.

  Ortsbor berättar
  Under 1998 har arbetet med bandade intervjuer med ortsbor fortsatt nu med Kulturnämndens, hembygdsföreningarnas och Närradions många intervjuer. På liknande sätt som med hushållningsjournalerna har Gudrun Sandén gjort en skriftlig sammanfattning av innehållet. Särskilda listor med sökord har upprättats omfattande ämnesområden, personer och orter. Cirka 150 intervjuer är genomgångna t o m 1998 års utgång fördelade på ca 125 kassettband. 
  Återstående intervjuer beräknas bli klara 1999 och då utges i bokform och på CD-ROM.

  Videodokumentation
  Bo Karlberg ansvarar för videodokumentation av UKF:s arbete och intressanta händelser inom vårt intresseområde. Vi har ett antal inspelningar av de arkeologiska undersökningarna vid Draget och Rösaring. Åtskilliga föreläsningar finns också inspelade liksom aktiviteterna vid Assurspelen och föreställningen på Historiska museet. Vid årsslutet investerade UKF i redigeringsutrustning för videofilmerna. Den kommer att belasta 1999 års bokföring.

  Kommunvapnet
  Curt Dahlgren har studerat handlingarna kring fyndet av den figur som används i kommunens logotype, den s.k. Ekhammarsfiguren. I folkmun kallades den i början "Kungsängenkrigaren", vilket uppenbarligen är olämpligt med tanke på hur vapnen hanteras. I katalogen för de stora vikingautställningarna i Paris, Berlin och Köpenhamn 1992 kallas den Vapendansare. 

  Ortnamnet Upplands-Bro
  Namnet Bro går tillbaka på den text som finns på Assurstenen strax norr om Bro kyrka. Assurs hustru "lät bygga denna bro" till minnet av sin make. Curt Dahlgren hävdar i sin skrift att det i själva verket står "dessa broar". Eftersom ordet bro på fornsvenska betydde anlagd väg, till skillnad från naturligt uppkommen rid- och gångväg är det logiskt att tänka sig ett par vägkonstruktioner i anslutning till övergångsstället vid en numera identifierad plats av Bro-ån.

  UKF:s utställning vid Galärvarvet 
  I samband med Kulturhuvudstadsåret delprojekt "Båtkultur/Vikingarna kommer" erbjöds UKF genom Thore Isakssons förmedling att medverka under de två dagarna med en utställning på temat "Upplands-Bro vikingakommunen". Thore hade det praktiska ansvaret för Vikingarna kommer. Några tusental såg vår utställning och några hundratal stannade upp för att fråga och diskutera historiska spörsmål. Vid vårt utställningsbord medverkade fem av våra medlemmar. Insatsen gav värdefull PR för såväl kommun som förening. God inkomst genom försäljning av våra skrifter. Curt Dahlgrens studier kring kommunens logotype och ortnamn presenterades som nr 1 och 2 i vår småskriftserie. En "rekonstruktion" hade gjorts i bildväv (G. Sandén) och statyett (S Hedin) med utgångspunkt från en rad avbildningar av samma motiv från olika tider och länder. 

  UKF:s utställning i Bro bibliotek avslutningen på 10-års jubileet
  I Bro biblioteks utställningsfönster visade UKF sin verksamhet under två veckor i november. Bakom 10 temarubriker gav vi exempel på vad vi sysslat med under åren: Syfte Historik Föreläsningar/exkursioner/studiebesök Forskningsprojekt Bokutgivning Samarbetspartner Ortnamnet Kommunens vapensköld Jubileumsföreställningarna på Historiska musset Utställningen på Galärvarvet.

  Rösaring - ett arkeologiskt forskningsprojekt 
  Sedan 1996 har Peter Bratt vid länsmuseet stått som projektledare för ett flerårigt forskningsprojekt som syftar till att ge bild av hela Rösaringsområdet. Projektet drivs av länsmuseet med UKF som lokalt kontaktorgan. UKF har under många år verkat för en fortsättning på Rösaringsprojektet från 1981-82. Arbetet utförs i samarbete med arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund. Ekonomiska bidrag har lämnats av Berit Wallenbergs stiftelse och Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning. Utan amatörarkeologernas arbetsinsats skulle projekt av detta slag inte vara genomförbara. Arkeologiska undersökningar i Sverige bekostas nämligen normalt av en exploatör av markområdet. Någon sådan finns inte i fallet Rösaring. 

  Det är således av rent vetenskapligt intresse som undersökningarna görs. Projektet är av mycket stort värde för amatörarkeologin i länet eftersom det har en pedagogisk inriktning som gör det möjligt för medlemmarna att följa hela den arkeologiska processen alltifrån inventering av kartor och dokument via specialinventering av Låssa-området, kartering, upptagande av fosfatprover i marken, undersökning med metallsökare fram till traditionella grävningar i marken. 

  Det är vanligt att amatörerna betalar en avgift för att få vara med vid arkeologiska undersökningar. Någon avgift utgår inte vid de undersökningar som görs hos oss. Deltagarna ordnar själva transporter och mat under grävningstiden. 

  Underhandsrapporter från undersökningarna har kontinuerligt lämnats i UKF:s medlemsinformation och på vår internetsida. Det mest intressanta från 1998 är starka indikationer på att här funnits in bronsgjutarverkstad.

  Arkeologiska undersökningarna vid Draget
  Undersökningarna vid den s.k. fornborgen vid Draget avslutades 1997 efter sammanlagt tre grävsäsonger under åren 1996-97. UKF hade 1995 tagit initiativ som ledde till att Michael Olausson vid Riksantikvarieämbetet intresserade sig för fornborgen. Resultatet av undersökningarna berördes i förra årets verksamhetsberättelse och har utförligt beskrivits i nyhetsbreven. Här skall tilläggas att den slutliga rapporten ännu inte kommit, eftersom undersökningarna vid Draget har genererat en rad nya undersökningar på fornminnesplatser runt om i Uppland.

  Bokutgivning
  Under 1997 utvecklade vi ett nytt tekniskt förfarande vid framställning av böcker. Boken Kuskens pojke började att säljas i januari 1998. Den gjordes i en första upplaga av 330 exemplar. När den var slutsåld och vi fått in pengar gjorde vi ytterligare 300 böcker. Innanmätet till böckerna skrivs ut på vår laserskrivare. Detta går sedan direkt till bokbinderiet tillsammans med det traditionellt framställda omslaget. Där trådbinds boken och förses med hårda pärmar på vilka det laminerade omslaget klistras fast. Metoden gör det möjligt att framställa böcker i mindre upplagor, som sedan kan utökas allt efter behov.

  Metoden har väckt stort intresse hos Hewlett - Packard som tillverkat vår skrivare. Boken används i företagets marknadsföring av sina laserskrivare. På en timme tar vi tar fram innanmätet till tolv böcker med bilder och sidor placerade i sådan ordning att de 16-sidiga häftena som skapas kan sys ihop till färdig bok. Vår första bok i denna teknik, Kuskens pojke, har fått mycket fina vitsord från flera av varandra oberoende grafiker som sysslar med digitalt framställda böcker. 

  Under 1998 har vi tagit fram mallar till böcker i större format med två spalter och möjlighet att lägga in svart/vita fotografier. En bok i det formatet börjar vid trycka 1999. HP har också stället en färgskrivare till vårt förfogande för att testa möjligheterna att skriva ut böcker med färgbilder. Resultatet kan vi presentera första halvåret 1999.

  Samarbete med andra organisationer
  UKF deltager regelbundet i en samrådsgrupp kring kulturfrågor med deltagare från Kultur och fritidskontoret, de tre hembygdsföreningarna i kommunen, Kulturbojen och Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning.

  UKF är medlem i Stockholms läns hembygdsförbund och därmed också i Sveriges Hembygdsförbund. UKF tillhör också arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund, i vilken Börje Sandén är styrelseledamot. I arkeologiärenden har vi nära kontakt med länsmuseet och riksantikvarieämbetet. UKF har medlemskap i Upplands Fornminnesförening, riksarkivets vänförening Pro Memoria. och Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och lokalkultur.

  Hemsida på Internet
  Våra internetsidor har utökats väsentligt sedan starten 1996. Här finns främst information om Upplands-Bros historia. Men naturligtvis har vi också aktuella upplysningar om våra aktiviteter. UKF fick ett mycket positivt erkännande för sin hemsida i sista numret 1998 av tidningen Internet World.

  UKF:s publika aktiviteter 1998
  Föredragen hålls omväxlande i Kungsängen och Bro
  Från Bro till Bysans. Historisk tillbakablick på Assurs rötter. Lars G. Holmblad, Historiska museet och Curt H Dahlgren.
  Skokloster bibliotek. Studiebesök. Elisabeth Westin Berg. Bibliotekarie
  Vandring i Gamla Bro. Dokumentation Gudrun Sandén. Samarbete med Bro hembygdsför.
  Herrgårdskonsert på Brogård. Tema Bellman. Torkel Ståhlmarck och Bro d´River Boys
  Arkeoastronomi Seminarium. Vad kan astronomin bidraga med vid tolkningen av arkeologiska företeelser? Astronomerna Curt Roslund, Göran Henriksson, arkeologen Jonathan Lindström
  Fältvandring i arkeologiska utgrävningsområdet nedanför Rösaring. Börje Sandén. I samarbete med Bro hembygdsförening och Låssagruppen
  UKF:s utställning på Galärvarvet. Arrangemang inom Kulturhuvudstadsåret
  Vandring vid Ryssgraven och Dalkarlsbacken. Börje Sandén
  Arkeologidagen. Almarestäket. Curt Dahlgren, Börje Sandén, Kjell-Ove Mattsson
  Exkursion till Ingvarstenen och Grafitgruvan i Håtuna. Börje Sandén
  Offentlighetsprincip representativ demokrati och "Stora daldansen". Börje Sandén
  Kommunsymbolen. Föredrag av Curt Dahlgren
  Romare och Germaner. Föredrag av Hans Furuhagen
  Rösaring fruktbarhetsdyrkan och andra aspekter på den gamla kultplatsen. B. Sandén
  UKF:s 10-års jubileum. Utställning i Bro bibliotek

  Uppdragsverksamhet
  Se sammanfattning under nr 4 - Ekonomi
  Dessutom ett ökat antal oavlönade konsultationer från såväl grupper som enskilda elever vid kommunens högstadier och gymnasium samt privatpersoner 

  Tidskrifter och årsböcker
  För att UKF skall kunna verka framgångsrikt måste kontakter upprätthållas med ett stort antal föreningar och institutioner, som utger tidskrifter och böcker inom det vida fält som UKF vill bevaka:

  Tidskrifter: Populär Arkeologi, Populär Historia, Historisk Tidskrift, Fornvännen, Scandia (Lund), Folkets historia, Bebyggelsehistorisk tidskrift, Tidevarv (Raä), Rig (etnologi), Caerdroia (labyrint-tidskrift), Bygd och Natur (SHF), Ymer (geografi), Samdock-Bulletinen (Nordiska museet), Forskning och framsteg, Mikrodatorn, Internetworld

  Historiska klubbar och antikvariat: Clio, Atheneum, Bokantikvaria, Redins antikvariat. Lindberg & Persson antikvariat

  Föreningar, årsskrifter: Hembygdsförbundet, Upplands Fornminnesförening, Pro Memoria (Riksarkivet), Daphne (kulturförening), Sigtuna museum, Stockholms läns museum, Viking Network, Arkeologisektionen inom hembygdsförbundet, Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och lokalkultur, Ortnamnssällskapet i Uppsala, Karolinska förbundet, Swebug (databaser), DTP-föreningen.(boktryck och digitala medier)
  Övrigt

UKF:s verksamhet annonseras regelbundet i kommunens evenemangskalender varannan vecka i Mälarposten. Dessutom får våra aktiviteter ofta redaktionellt utrymme i såväl Mälarposten som Lokaltidningen. Aktiviteterna annonseras också i Närradion, SvD och DN.

Börje Sandén             Curt H Dahlgren
sekr.                                   ordf.

Till UKF:s Startsida