Ur 1996 års verksamhetsberättelse.
(ukf\verks96.htm)

Åter till Första sidan             Till Upplysningar om UKF


Styrelsen har bestått av Curt Dahlgren, ordf.; Börje Sandén, sekr och kassör; Bengt Borkeby, Järfälla;
Thore Isaksson, Karl-Erik Mörk, Vallentuna; Håkan Norelius, Jan-Christer Strahlert,
Sophie Hedin, suppleant. Stig Sundblad och Lennart Danielsson, revisorer.

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden exkl uppföljningsmöte 96-11-20

2. Medlemmar
Föreningen har haft 239 medlemmar. Medlemsavgift 75:-, varav 11:- går till hembygdsrörelsens läns- och riksförbund.

3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 1996-04-17 i Biblioteket i Bro. Efter årsmötet hölls korta anföranden av Curt Dahlgren, Bengt Borkeby och Gudrun Sandén kring temat dåtid - nutid - framtid.. UKF deltog med 4 representanter vid länsförbundets årsmöte i Järfälla. Fem nummer av Medlemsinformation med totalt 40 A4-sidor har distribuerats till medlemmar och andra; ca 400 varje gång. Samtliga nummer från 1987 finns i pärmar på biblioteken. 8-sidig folder i A5-format sammanfattar UKF:s såväl inre som yttre verksamhet 1987-1995.

Årets föredrag och exkursioner har genomförts enligt sammanställning längre fram i verksamhetsberättelsen. UKF är genom Stockholms läns hembygdsförbund anslutet till Sveriges hembygdsförbund.

Börje Sandén deltog i 2-dagars seminarium om utgivning av hembygdsböcker anordnat av Sveriges Hembygdsförbund.

Gudrun och Börje Sandén deltog vid seminarium kring det kommande 5-bandsverket om Sveriges agraraistoria anordnat av Lantbruksakademien.

4. Ekonomi - kort sammanfattning
Under 1996 har UKF erhållit kommunalt anslag på 9740:- samt viss kopieringshjälp. Tjänster åt kulturförvaltningen har ersatts med 24260:-. Studieförbundet Vuxenskolan har bidragit med 5000:-. Övriga inkomstkällor är försäljning av föreningens tryckalster 14414:- medverkan vid externa föredrag och guidningar 31200:-, överskott vid publika aktiviteter 6710:-. Medlemsavgifterna har inbringat 18300:-

Inga arvoden utgår för styrelseuppdragen. För täckande av utgifter i samband med föredrag och exkursioner uttas en deltagaravgift av varierande storlek.

Under året har inköpts en videokamera med utrustning för 15855:- Datorutrustningen har kompletterats med ny laserskrivare och scanner och programvaror för sammanlagt 22003:-Banktillgodohavandet på ca 93000:- kommer främst att användas för tryckning av kommande böcker och investering i utrustning för framtagningen av dessa.

För övriga ekonomiska transaktioner hänvisas till den ekonomiska redovisningen för 1996.

5. Projekt
Arkivstudierna med registrering i databaserna fortsätter: Ådö- , Almarestäket-, Lennartsnäs- och Brogårdsarkiven, Svenngårdska samlingen, Provinsialläkarstationen i Väst-Tibble. På uppdrag av Patriotiska Sällskapet har arbetet med Hushållningsjournalerna 1776-1813 fortsatts och utvidgats med avsikt att få en komplett dokumentation av innehållet i drygt 2000 artiklar. Arbetet beräknas vara slutfört i början av 1997, då också de sammanfattande artiklarna skall finnas i sökbar form i vår databas. Innehållet i 16 gårdspärmar i Svenngårdska samlingen har också sammanfattats och redigerats och finns tillgängligt i vår databas.

I början av året hade Rösaringsprojektet mognat på så sätt att Länsmuseet ställde upp som projektledare. I maj hade Peter Bratt - delvis med dokumentärt material från UKF - gjort en projektbeskrivning "Rösaring - ett arkeologiskt forskningsprojekt". Tillsammans med amatörarkeologer i länsförbundets arkeologisektion och under ledning av Rolf Rydén från Riksantikvarieämbetet gjordes under året en specialinventering av större delen av Låssa socken, samt påbörjades en kartering av hittills ej karterade gravfält kring Stora Ekeby. Utförliga rapporter har lämnats i våra utskick och på vår hemsida på Internet. Projektet fortsätter under 1997 även med arkeologisk undersökning, som delvis kommer att finansieras av den lokala Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning.

Under månaderna maj och oktober genomfördes arkeologiska undersökningar vid fornborgen vid Draget under ledning av Michael Olausson från riksantikvarieämbetet. Även här har länsförbundets arkeologisektion bistått med arbetsmanskap. Projektet inleddes med att kommunens mätningskontor ställde upp med två mätlag för att göra en kartering av fornborgen utan kostnad för oss. Delar av projektet har bekostats av Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning.

Undersökningarna initierades efter UKF:s exkursion till fornborgen i oktober 1995, då Michael Olausson ville titta närmare på bl a den dittills oregistrerade jordvallen nedanför den långa stenmuren. Undersökningarna gav oanade resultat. Redan innan dateringsproverna blivit analyserade stod det klart att anläggningen måste vara flera tusen år äldre än vad man traditionellt brukat säga om liknande fornborgar. Fynd från såväl stenålder som bronsålder hittades. Dessutom visade detaljer i konstruktionen att anläggningen inte kunde vara en fornborg i traditionell mening; man talar nu snarare om en kultplats.

Fortsatta undersökningar kommer att ske våren 1997, mot bakgrund av att jordvallen betecknas som den äldsta vallanläggningen i Mälardalen.

De s.k. häradskartorna från 1860 över Bro och Håbo härader är de äldsta i landet i sitt slag. De är de första ekonomiska kartorna och visar det agrara landskapet innan järnvägen byggdes. UKF har låtit färgkopiera dessa kartor i full skala. De finns att köpa på biblioteken.

Kjell Stenssons projekt kring de släkter som bebott våra herrgårdar genom tiderna blir klart i början av nästa år. UKF arbetar på att få möjligheter att trycka det.

Assurprojektet har initierats av Thore Isaksson. Han driver projektet med stöd från UKF. Det framstår som ett realiserbart projekt nu när det stöds av såväl kommunen som Historiska museet. I en katalog över ett 50-tal "vikingaprojekt" i Norden finns Assurs by på omslaget. Som en första yttring av projektet planeras anordnandet av de s.k. Assurspelen hösten 1997 på platsen för den blivande byn.

Kursen i Historiska maträtter fulltecknades snabbt (12) och genomfördes framgångsrikt. Maträtter från Medeltid, Stormaktstid och Upplysningstid tillagades. Kursen avslutades med en festmåltid då olika rätter avåts tillsammans med ett 20-tal gäster. Ett fylligt kompendium med alla recepten hade framtagits av ledaren Kristina Steen.

6. Samarbete med andra organisationer
UKF deltager regelbundet i samrådsgrupp kring kulturfrågor med deltagare från Kultur- och fritidskontoret, de tre hembygdsföreningarna, Kulturbojen, Stiftelsen Tärnsund och Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning. UKF deltager i forskningsprojektet Storstad och Land i delstudien Hemkänsla och miljö, ett projekt som leds av MOVIUM-sekretariatet vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp och är kopplat till kommunens Agenda 21 program.

UKF stod som värd för en fältvandring (Säbyholm) inom projektet Landskapsarvet anordnad av Sveriges Hembygdsförbund i samarbete med Riksantikvarieämbetet vid en kurs för 20-talet deltagare från Stockholms län.

UKF är medlem i ett antal organisationer förutom läns- och riksförbundet. Se under punkten Prenumerationer på tidskrifter och årsböcker.

7. Tryckalster
Vår medlemsinformation utgår även till kontaktföreningar, kommunala och antikvariska institutioner och vissa privatpersoner; upplaga ca 400. En 4-sidig folder (A5) om UKF:s målsättning och verksamhet 1987-1985 distribueras vid sammankomster och utställningar; likaså en folder med innehållet i våra böcker och förtryckta inbetalningskort med upplysningar om UKF (A4); i samband med exkursioner får deltagare tryckta kompendier med bl a kartor; affischer; några särtryck ur kommande bok 4 har framställts.

8. Hemsida på Internet.
Vid Framtidsmässan 2020, som arrangerades av kommunen och MOVIUM deltog UKF och presenterade då bl a sin verksamhet på sin nya Hemsida på Internet. Den hade snabbt tagits fram av Magnus Strahlert. Hemsidan har under året utvecklats och utökats och innehåller nu en ganska fyllig information om Upplands-Bros historia. Dessutom visar vi en kalender med kulturaktiviteter där alla kulturföreningar som hör av sig bereds plats.

9 . UKF:s publika aktiviteter 1996
Föredrag:
Ur Forskningsinstitutets bildarkiv. Nya och gamla färdvägar till lands. Upplands-Bro genomfartsled i århundraden. Börje Sandén
Bland torpare och fattighjon. Fattigvårdsfrågor i gången tid med exempel från Järfälla och Upplands-Bro. Bengt Borkeby
Arkeologiska undersökningar i Ryssland. Det äldsta Ryssland och Ruriks borg. Ingmar Jansson, arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet.
Arkeologiska undersökningar i Fornsigtuna 1984 - 1988. Fritidsarkeologerna inom hembygdsrörelsen visar bilder och berättar.
Arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro 1981 - 1988. David Damell, ledare vid sju grävningssäsonger ger sin syn på Rösaring och Fornsigtuna.
Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg? Korta inlägg med olika aspekter på detta tema presenteras av Curt Dahlgren, Bengt Borkeby och Gudrun Sandén
Tema arkeo-astronomi. Tre föredrag av Jens Tellefsen, Tekniska högskolan
1) Stonehenge, 2) Newgrange, 3) Megalitgravarna i Falköpingstrakten.
Människans historia. Genesis - Noa - Nutidsmänniskan. Curt Dahlgren presenterar de senaste rönen inom paleontologi, språkvetenskap och DNA-forskning

Tema grannkommuner:
Järfälla. Järfälla från Stäket till Barkarby. Bengt Borkeby, Järfälla
Enköping. Doktor Vesterlund som person och läkare. Olle Törnberg, Enköping

Exkursioner:
Tre guidade visningar av pågående arkeologiska undersökningar vid Draget. (maj).
Arkeologidagen 1996. Fornsigtuna / Signhildsberg. UKF arrangör för 3:e året
Guidade visning av pågående arkeologiska undersökningar vid Draget. (september).
Bussfärd till Linnés Hammarby, Linné-trädgården och Botanikum i Uppsala.
Exkursionen avslutades med besök på orangeriet med framlidne Bro-bon Olle Hedins katussamling. Ett samarbetsprojekt med kulturföreningen Daphne.

Herrgårds- och slottskonserter
Lennartsnäs. "Igor Stravinsky i ord och ton". Kjell-Inge, Margareta och Magda Stevensson
Lennartsnäs. "En poet i toner". Kjell-Inge och Margareta Stevensson berättar och framför musik av Robert Schumann.

Övrigt:
"Öppet hus". UKF:s sektioner visade sin verksamhet
UKF sålde böcker och visade sin verksamhet vid Historiskt Festspel på Riddarholmen
UKF deltog vid julmarknad i Bro Centrum.

10. Hembygdens år 1996.
UKF deltog 1 juni i länsförbundets manifestation på Riddarholmen i samband med Historiskt Festspel. Försäljning av böcker. Börje Sandén höll kort föredrag på temat Rikshistoria på hemmaplan i gamla riksdagshuset på Riddarholmen. Gudrun Sandéns bildväv på årets tema Selma Lagerlöfs Nils Holgerson förevisades för gästande Selma och Nils. Videofilm gjordes med UKF:s nya videkamera av Bosse Karlberg. Kopia av filmen och Gudruns bildväv skänktes till Stockholms läns hembygdsförbund.

11. Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet förekommer i alltmer ökad omfattning. Kultur- och fritidskontoret har uppdragit åt UKF att svara för redigering och tryckning av häfte med vandringsbeskrivningar, svara för guidning i samband med sommarens turistprogram, (buss- och båtturer 5, cykel- och vandringsturer 10), vissa konsultuppdrag. Dessutom har UKF ersatts för ett skolprojekt omfattande 9 lektioner och lika många cykelturer med närhistoria för barn på mellanstadiet i Bro - Tjusta.

Utbildning av turistinformatörer (40 tim) i ett projekt initierat av Kulturförvaltningen och ABF.

I kursen Natur och landskapsvård på Säbyholmsskolan har Börje Sandén hållit lektioner om lantmäterikartor, jordeböcker, fornminnesregister och lokalhistoria.

Guidade bussrundturer och föredrag har beställts av andra förvaltningar och av landstinget. De flesta guidningarna och föredragen har dock utförts åt enskilda föreningar och organisationer såväl inom som utom kommunen, samt vissa kursgårdar. Wallenberginstitutet; Upplands-Väsby hembygdsförening; Stiftelsen Tärnsund (2); ABF/PRO i Bålsta; PRO i Bro (2); Rösaring med Rotarys amerikanska gäster; Rösaring med Ericsson Components; Silf Utbildning AB; Övergrans pastorat; bussturer under Framtidsmässan; bussturer med skolklasser (2); Bromma gymnasium; Dagcentret Fjärilsstigen; Håtuna kyrka med Håtunaleken; Kommunhistoria på Gällöfsta; Skeppsholmens folkhögskola; Kommunalpolitiker från Ekerö; ABF med historia kring Villa Skoga; Soldathemmens förbundskongress (föredrag och busstur); SPF i Kallhäll; Hålvägarna med amatörarkeologerna; Socialdemokraterna med historia kring Villa Skoga. Vågen-projektet (2).

UKF underhåller adressregister och skriver ut etiketter åt några föreningar.

I en del fall har privatpersoner/släktforskare fått upplysningar om orter och personer.

12. Prenumerationer på tidskrifter och årsböcker
För att UKF skall kunna verka framgångsrikt måste kontakter upprätthållas med ett stort antal föreningar och institutioner, som utger tidskrifter och böcker inom det vida fält som UKF vill bevaka.

Tidskrifter: Populär Arkeologi, Populär historia, Historisk tidskrift, Fornvännen, Folkets historia, Tvärsnitt, Bebyggelsehistorisk tidskrift, Kulturminnesvård (Raä), Caerdroia (labyrint-tidskrift), Rig (etnologi), Bygd och Natur, Ymer (geografi), Samdok-Bulletinen, (Nordiska museet), Scandia, Forskning och framsteg, Mikrodatorn.

Historiska bokklubbar och antikvariat: Yggdrasil, Clio, Ateneum, Bokantikvaria, Redins antikvariat, Lindberg & Persson Antikvariat.

Föreningar; årsskrifter: Hembygdsförbundet, Upplands Fornminnesförening, Pro Memoria (Riksarkivet), Daphne (Kulturförening), Sigtuna museum, Stockholms läns museum, Vikingabåten Aifur, Viking Network, Arkeologisektionen i hembygdsförbundet, Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och lokalkultur, Ortnamnssällskapet i Uppsala. Karolinska förbundet. Borland User's Group.

13. Övrigt
UKF:s verksamhet annonseras regelbundet i kommunens Evenemangskalender varannan vecka i Mälarposten. Dessutom får våra aktiviteter ofta redaktionellt utrymme i såväl Mälarposten som Lokaltidningen. Ett flertal aktiviteter har även belysts i Närradion i programtablåer och redaktionella program.

Börje Sandén          Curt H Dahlgren

Åter till Första sidan             Till Upplysningar om UKF