Stadgar för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
/ukf/stadgar.htm

UKF:s startsida


STADGAR                                                                          
Stadgar för Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut

antagna vid konstituerande föreningsstämma 1987-03-23

1. Syfte
Föreningens syfte är att driva ett institut för kulturhistorisk forskning i Upplands-Bro. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) skall fungera som en katalysator och nyttiggöra fornforskningsintresserade människors vilja att hjälpa till där så är möjligt. Genom frivilliga arbetsinsatser kan mycket forskningsarbete bedrivas som annars inte skulle vara möjligt att utföra. Ytterligare ett syfte är att sprida kunskap om rön från det kulturhistoriska forskningsområdet och stimulera intresset för forskning överhuvudtaget.

2. Medlemsskap
Alla som förklarar sig vilja stödja kulturhistorisk forskning och godtar föreningens stadgar kan efter aranälan till styrelsen vinna medlemsskap i föreningen. Utträde sker genom skriftlig anmälan till styrelsen. Medlem som inte erlägger föreskriven medlemsavgift eller årsavgift eller som handlar i strid mot föreningens ändamål eller stadgar får av styrelsen uteslutas ur föreningen.

3. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, vilken i alla avseenden företräder föreningen. Styrelsen har även det övergripande ansvaret för UKF:s verksamhet. Styrelsen skall bestå av en ordförande och minst fyra men högst sex ordinarie ledamöter samt minst två men högst fyra suppleanter. Mandattiden för ordföranden och styrelsens ordinarie ledamöter skall vara fyra år. Mandaten skall förläggas så i tiden att minst en ny ordinarie ledamot väljs vid varje årsstämma. Mandattiden för suppleanterna skall vara ett år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller minst tre ledamöter. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Föreningens firma tecknas av ordföranden samt av den eller dem styrelsen därtill utser. Styrelsen utser chef för UKF. Denna har det operativa ansvaret för UKF:s verksamhet. UKF:s chef skall vara föredragande vid styrelsemötena och hålla styrelsen väl informerad om verksamheten. Styrelsen skall fastställa en budget för UKF och även ta ställning till alla större investeringar.

4. Årsavgift
Årsavgift fastställs av ordinarie föreningsstämma. Årsavgiften skall betalas till föreningen senast den dag styrelsen föreskriver.

5. Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma hålls senast sex månader efter verksamhetsårets utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med posten. Kallelse skall sändas ut senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma. Extra föreningsstämma hålls när styrelsen så anser påkallat samt på begäran av minst en tiondel av samtliga betalande medlemmar. Vid föreningsstämma har varje medlem yttranderätt och förslagsrätt.

6. Omröstning
Vid föreningsstämma är varje närvarande medlem röstberättigad under förutsättning att medlemmen erlagt senaste årsavgiften och att detta skett inom den tid styrelsen må ha bestämt. Som föreningsstämmans beslut gäller den mening för vilken de flesta rösterna avges. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst. Vid stämman kan beslut fattas i sådana frågor som angivits i kallelsen. Önskar medlem att på föreningsstämma skall behandlas fråga eller visst förslag, skall anmälan därom vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före stämman.

7. Ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma: 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsman, tillika rösträknare 4. Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning 5. Fastställande av röstlängd 6. Framläggande och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning avseende föregående verksamhetsår 7. Framläggande och godkännande av revisionsberättelsen 8. Beslut om: fastställande av resultaträkning och balansräkning dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 9. Fråga som medlem i stadgeenlig tid hänskjutit till stämman 10. Fastställande av årsavgift 11. Val av: ordförande, mandattid fyra år styrelseledamot (en eller två), mandattid fyra år två suppleanter, mandattid ett år. 12. Val av två revisorer, mandattid ett år val av två revisorssuppleanter, mandattid ett år 13. Val av valberedning 14. Övriga ärenden

8. Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

9. Revision
Revision av föreningens räkenskaper och verksamhet skall uppdras åt två revisorer med två revisorssuppleanter. Räkenskapshandlingar, protokoll jämte övriga handlingar som revisorerna må begära, skall ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma. Revisorerna skall efter verkställd granskning avge revisionsberättelse senast en vecka före ordinarie föreningsstämma.

10. Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas på två efter varandra följande ordinarie föreningsstämmor. Förslag till ändring av stadgarna skall sändas ut tillsammans med kallelsen. För ändring av stadgarna erfordras att förslaget biträds av minst två tredjedelar av vid stämman avgivna röster.

11. Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen erfordras att beslut därom fattas vid två ordinarie föreningsstämmor. Förslaget om upplösning skall vid båda stämmorna biträdas av minst tre fjärdedelar av de avgivna rösterna. Vid upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar, inventarier, arkiv etc tillfalla Upplands-Bro bibliotek.

Upplysningar E-post till Börje Sandén