Dalupproret 1743 - register över artiklar på hemsidan
Av Börje Sandén
(ukf/dal-reg.htm)

UKF:s startsida    Inledande artikel från 2003    ÄmnesområdenHistorik som visar hur tolkningen av händelserna 1743 vuxit fram
Kursiverad stil är Börje Sandéns kommentarer

Inledande artikel från 2003 - Sammanfattning


0 -  Förordet till den grundläggande boken Dalupproret 1743 - "Stora daldansen"
      Förord 1 - 1993
1993
1 -  Prof. Alf Åbergs recention i SvD - under strecket  - 1994-07-17 
      "Nytt ljus över Daldansens blodbad"
1994
artiklar.htm
2 -  Inledande artikel på hemsidan 1997
      Tidiga krav på offentliggörande av riksdagprotokoll 
1997
dalkh.htm
3 -  Lokalhistorisk forskning lyfter fram en annan sida av en viktig händelse
      i svensk historia 
      Riksdagsmännens ansvar inför sina väljare 
1997
dalupp.htm
4 -  Tibbledokumentet
      Modern stavning - originaltext - faksimil
1997
daldoku.htm
5 -  Offentlighetsprincip, representativ demokrati och "Stora daldansen"
       Ett debattinlägg - Tibble-dokumentet i historiens ljus. Principalatsläran
      
5:B  Uppdaterad 2014 och mer detaljer
1998
daupp98.htm
6 -  Budkavle från Dalarna till Regeringskansliet 1999 - Dalregementets nedläggning
Rekognocering av gamla landsvägarna.
Förändrad syn på dalupproret växer fram
1999
subjmarsch99
7 -  Tankar på dagen 257 år efter massakern i Stockholms centrum 22 juni 1743 år
Kan historiska dokument tolkas på olika sätt? Demokratirörelse hos bönder och borgare. Bakgrunden till Börje Sandéns föredrag på Dalarnas museum
2000
dalupp00.htm
8 -  "Dalkarlar vill läsa hemliga protokoll år 1743"
       Ur Falukuriren med anledning av föredraget på Dalarnas museum
2000
falukuri.htm
9 -   När Sverige är ordförandeland i EU och vi kämpar för offentlighetsprincipen.
               Förord 2 - 2001
       Nyskrivet förord till boken Vad hände egentligen? / Dalupproret 1743
2001
eu-offen.htm
10 - Riksdagsmännens ansvar inför sina väljare.
       En svensk nymodighet på 1740-talet - krav på representativ demokrati
       Underdånigst Memorial 
       Regerings svar
2001
daldemo1.htm
11 - Dalallmogen redovisar de tankegångar som styr deras handlande.
       Varför man vill läsa riksdagen protokoll.- Hur de ser på principalatsfrågan
       Hörsamt memorial
2001
dalmemo2.htm
 
12 -  Ny akademisk avhandling om Dalupproret efter 70 år
        Den politiska sjukan - Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur
        Kan avhandlingen bana väg för en fördjupad tolkning av den svenska
allmogens avsikter år 1743?
2001
nya/sennef1
13 -  Dalupproret i tidigare forskning. - Utdrag ur Karin Sennefelts doktorsavhandling
         ... Börje Sandén, som i likhet med Beckman också framhåller det rikspolitiska 
         sammanhanget ...
         Avsnittet som berör relationen till Börje Sandéns forskning
         Endast 3 lokalhistoriska studier tas upp till behandling
2001
nya/sennef2
14 -  När Sverige öppnade dörren för folket - rec av Sennefelts avhandling i SvD
        En ny aspekt kommer in i bilden

15 -  Kanoner laddades med hagel och salvor avlossades rakt in i folkhopen.
Art. i Aftonbladet
        Rec av Sennefelts avhandling och Alf Åbergs bok Tragedin på torget
        Tolkningen av händelserna 1743 överensstämmer i väsentliga delar med de 
        värderingar  jag framfört i boken Vad hände egentligen?
2002
nya/aftonbl
16 -  Vad säger läroböckerna om Dalupproret 1743? 
        Skolans, universitetens och folket historieböcker
2002
dalbok2.htm
17 -  När herrarna skulle ställas till svars                                   Förord 3 - 2002       
När Sverige öppnade dörren för folket                                                             
2002
ukf/dalforo
18 -  UKF:s bok i bokklubben Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
        Sverige nära inbördeskrig - Recension
2002
ukf/dalsmb
19 -  Innehållsförtckning till Vad hände egentligen? Dalupproret 1743 -
        "Stora   daldansen"
ukf/bok123
20 -  Register över tryckta historiska handlingar - * för de som återges i boken ukf/dalakter
21 -  Kommentarer till huvudtext -
ukf/dal-kom
22 -  Originalprotokollet från förhandlingarna 22 juni 1743 ukf/dal-forh
23 -  Högtidstal på Stortorget i Stockholm vid 260-årsminnet av 1743 års händelser
        i Stockholms centrum
ukf/daltorg
24 - Utdrag ur grundboken Dalupproret 1743 - "Stora daldansen"
       Tibbledokumentet    Modern stavning - originaltext - faksimil
      
Underdånigst Memorial
      
Hörsamt memorial
      Vad säger läroböckerna om Dalupproret 1743?  
       Skolans, universitetens och folket historieböcker
       Innehållsförtckning till Vad hände egentligen? Dalupproret 1743 -
       "Stora daldansen"
      
Register över tryckta historiska handlingar - * för de som återges i boken
      
Originalprotokollet från förhandlingarna 22 juni 1743
       Svenska flotta skjuter skarpt mot demonstranter på Norra Björkfjärden

25 - Ur Hans Gustaf Rålambs memoarer. Den viktiga rapporten om fredsfördrag

26 -  Principalatsläran/-frågan - en grundbult i den representativa demokratin
2010
27 -  Försök att hemlighålla krigsförklaringen mot Ryssland 1741-42
2012