Ur Aschaneus text om Fornsigtuna - modern stavning och original
nya/aschan-tolkn-orig.htm                            2015-01-13
av Börje Sandén    
 
 Till UKF:s Startsida   

Ännu längre västerut har slottet stått på en höglänt plats på landsudden något stycke från sjön. Utanför ligger en vacker vik och en liten holme norrut från slottet Försigtuna på Håtunalandet gentemot Habor slätta, "så kallaz ähn idagh", på Sigtunalandet, på en landsbergsudde där Habor säges ha blivit avrättad.

Av detta värn syns ännu formen av själva slottet och dess murar, och borggården syns liksom fyrkantsvis där framför huset. Den platsen är högre än själva planen runt omkring. För icke många år sedan syntes ett stycke av sträckmuren, vallen var nedfallen. Ingången till borggårdsplatsen syns också. Där porten har varit är nu ett stycke åker, beväxt med smärre och större granar och enbuskar.

Nedanför mot sjön syns några stora högar och stenrösen nordöst om borggårdsplatsen, innehållande både gråsten och tegelsten. Uti en djup grop eller däld (liten dalgång) syntes för inte så länge sedan hela källarvalvet under samma högar. Avslutningsvis: skogen börjar nu växa däröver, så att allt nu inte så väl synas som förut. Söderut är en väldigt hög "stenresa", som till äventyrs kan ha varit ett stentorn.

Där ladugården har varit bor nu fyra kronobönder över hela ängden, som också kallas Försiggtuna eller Fodersiggtuna, en kostlig by med åker, äng, utrymme, mulbete och fiskevatten.

Det sägs också efter en gammal sägen, som jag efter mina gamla förfäder och andra gamla män har hört i denna bygden och provinsen, liksom av min fadermoder, vilken var hundrade och tjugo år, när hon avsomnade förlidne 1607, den 3 november i Håglunda i Herranom, och efter sina föräldrar berättade. Nämligen att vid förutnämnda Försiggtuna har stått "FörrStaden" till Sigtuna. Och därav kallas Försigtuna på denna västra sida för stadsvärn, vilket också icke synes mycket olikt vara: så att Trånboda vid två landsutlöper och åar, som förut är sagt, har legat mellan Förstaden och slottet, och västra stora bron över sjön, från Aske höjder, som sagt är.

Härifrån åt väster är Hathina (= Håtuna) kyrka och gård, av vilka socknen har sitt namn, och de efter konung Hathino, om vilken berättas på annan plats.

-----------------------------------------------------------

Här följer texten såsom den är återgiven av Gunnar Gihl i dennes akademiska avhandling benämnd Sigtuna och Norrsunda (1925)

Wijdare wäster thär ifrå hafver Slottet Ståndett, på en högländ stadh någott ifrå Siön å Landzvdden, ther vthan före en waker wijk och en liten Holma norrvtt ifrå Slottet Försiggtuna på Hathinalandett, Geent emot[ Habor Slätta (så kallaz ähn idagh) på Sigtunalandet, på en landz bergz vdd, Ther Harbor säges wara rättader. Till huilchett wärn eller hwss Synes skamphelun ähn, både til Siälfue Slottet och thetz murar, till Borggården Synes lijknelse i fyrekant wijss långzeffter framman för husett, then platzen är högre ähn sielfue planen, som omkring är, icke många åår Sädan Syntes ett Stycket af Sträckemuren, wallen war fallen ther ifrå; Ingången å för[enämn]de Borghgårdz platz vpått Synes och, Ther porten warit haf[ve]r på huilchen platz nu itt Stycke åker är, och medh smärre och Större gran och Enebuska vppå och omkring wäxte. Nedenföre mott Siön, Synes någre Stoore högar och Stenrösor östernorr af  för[enämn]de Borggårdhz platz, både gråå och Tegellsten; vthi en Diup grop eller däld, haf[ve]r Syntz, icke länge säden, heela källarhualfuet vnder Samma högar, vidt begrijpitt, Skogen begynner flux wäxa ther opå, att thz nu icke så wäll som tilförende Synes kan. Sunnan opå är och en vällig hög Stenresa, then til Ewentyrs hafver warit ett Stentorn
    Ther Laduården warit haf[r], Besittia nu 4-Cronobönder öff[e]r heela ängden,  kallaz och Försiggtuna eller Fodersiggtuna, , en kostelig by med åker, äng, vttryme, mulbett, och fiskiewatn  &c. Säges och effter en gamul Sägn, thett iag af mine gamble färfäder och andre gamble Männ hördtt haf[e]r i Thenna bygden och provincien, Som af min fadermoder, huilchen war hundrade och Tiugo åår, afsompnade förledne 1607.3. Novembris in Håglunda i herranom,  efter sijne föräldrar berättade, N[n] Att  wid för[de]  Försigtuna haf [r] Stått FörrStaden til Sigtuna, Och ther af kallaz försigtuna, på thenna Sijdo västra, för Stadzwärn, Thett och icke Synes mykit olijcht wara: Så att Trånbda vid 2 landzvttlöper och åår, som för[tt] är, haf[r]  warit  emellan Förstaden och Slottet och wästre Stoore broona öf[r] Siön, frå Aske jöijar, som sagt är. Här ifrå Wäster är Hathina Kyrkio och Gårdh, aff huilcho Sochnen haf[r] Sitt Nampn, Och thz af Konung Hathino, omhuilchet i Sitt rum för[tt] är.