Separatisten Jacob Gripenstedt - studieanteckningar efter Vasenius (1891)
av Börje Sandén
lokalhist/gripenstedt-ant.htm

UKF:s Startsida       Lejondal ur Vi skriver i Upplands-Bro av Börje Sandén     Mer om Lejondal
                               Ur Hembygdsboken 1984/2012

Separatisten Jacob Gripenstedt
Börje Sandén 
S-GRIP 1 SEPARATISTEN JACOB GRIPENSTEDT.    1982-03-24
Valfrid Vasenius 1891                                                      1983-03-14
Pärm g7:16     fil Gripenstedt-ant.doc         textfil2.dbf
........................................................................................ 
Avsikten: att referera målet mot Jacob Gripenstedt
Makarnas historia är upplysande för kulturståndpunkten i mitten av 1700-talet.
Tidigare känd är processen mot några dippelianer, vilka samtliga vistats på Lejondal.
- Strokirch, Rosén, Eberhardt, Öhman, Kranck m. fl.
 
1739-11-06
Carl Staaf, pastor i Bro till Domkapitlet:
"huru en vid namn Strokirch uppehållit sig någon tid på Lejondals sätesgård här i Bro församling hos hofjunkaren välborne hr Jacob Gripenstedt och hans fru, baronessan högvälborna fru Ulrica Funck, men när han förledne vinter reste derifrån, kom en annan efter honom dit, vid namn Rosén, som intalt herrskapet på Lejondal att intet låta döpa sin lilla dotter, som föddes för tre veckor sedan. Hofjunkarens svärmoder, baronessan högvälborna fru Christina Cronström på Bro gård, tillika med hennes barn förtryta detta högeligen och äro deröfver bekymrade, emedan varken hennes nåde frun på Bro gård eller jag kunnat förmå hofjunkaren att låta döpa detta sitt lilla barn, der likväl han förr straxt efter födelsen låtit döpa sina andra barn"
 
Staaf ber om "anstalt" att få bort Rosén, så att han inte skall förvilla andra.
 
-11-14.
Domkapitlet
Kalmarprästen Anders Welstadius anmodas att tillsammans med Staaf övertyga Gripenstedt om dopets nödvändighet
 
-11-14.
Stockholms Consistorium anmäler till Kungl. Maj:t
 
11-29. Kungl. Maj:t till Svea hovrätt
"son vi äro ganska ömma derom , att slika skadliga nyheter och irriga lärosatser uti Vår rena evangeliska lära måga så mycket möjeligit är kunna förekommas, samt att de, som deruti finnas brottslige, blivfa med behörigt straff ansedde"
Gripenstedt skall behandlas i samma ärende som Strokirch, Rosén
 
-12-24
(julafton) Justitiekanslern till Domkapitlet infordrar upplysningar i saken
 
-12-29.
Domkapitlet svarar JK, efter Welstadius besök/rapport "... att Hans Kong] Maj:t ... måtte få anledning att till
slika villfarelsers hämmande taga de mått och vägar, som i nåder bäst pröfvas kunna"

 
1740-01-09.
Domkapitlet anmäler till Kong] Maj:t
"lindrigare erinringar i saken har inte hjälpt"
frågar efter andra åtgärder 
 
1740-01-24 
Kong]. Maj:t till domkapitlet
- att Welstadius skall döpa barnet, om möjligt i godo
- ev med anlitande av kronobetjäningen
- 02-27. får uppdraget
- 02-28. reste till Bro
"utan dröjsmål, dock med innerliga suckningar till Gud om hjelp hela natten igenom"
- sammanträffade med länsmannen i Bro prästgård och överlade om "detta högvigtiga ärendets noga skötande"
- ensam till Lejondal, predikade i 3 timmar
"predikade med all nit och ifver i trenne samfälte timmar för honom, till dess att krafterna blevo honom försvagade"
 
Gripenstedt ville inte ge vika förrän:
- han i-Skriften kunde finna tydlig föreskrift om, eller exepel på barndop
- Gripenstedt begärde att få se den skriftliga befallningen
- han skulle inte sätta sig emot dopet, men det skulle ske under protest
 
- Welstadius ville inte ensam göra det, utan for och hämtade länsmannen och Staaf (kyrkoherden)
- Gipenstedt vägrade fortfarande:
- företogs och uträttades "det heliga ärendet"
- vittnen: en tofvman, befallningsmannes hustru, barnets amma
- Psalmen: Nu tacker Gud allt folk.


Mars urtima ting vid Bro häradsrätt
- Welstadius' förordnas till bisittare för domaren/länsmannen
"att domaren får till sin hjelp en eller annan av presterskapet, som äro i denna saken bekanta, eljest den senare villan värre än den förra"
 
W-elstadius skriver till domkapitlet om sina vändor 
- Gripenstedt har inte på flera år varit i kyrkan/nattvarden
- att inte låta döpa sina barn, vill Gripenstedt inte kalla någon frestelse, klagar Welstadius
- Gripenstedt lovar att komma till kyrkan när han blir frisk
"Herre min Gud, vänd allt till det bästa etc !!!"
 
-03-16
Gripenstedts brev till Welstadius,
Av ett brev från Welstadius föregående dag känner Gripenstedt sig föranlåten att skriva:
- "Kan fördenskull med full trygghet bedja herr kyrkoherden varda förskonad för omsorg om min själ, ....
-" skona mig för så onyttig correspondance"
-" jag vill ej heller förlora min dyrbara tid med dispyter"
 
-"Herr kyrkoherden vill att jag för samvetets skull, skall göra en sak, som är emot ett upplyst samvete allena för menniskobuds skull"
 
- Därefter gör Gripenstedt en  jämförelse och frågar vad Welstadius skulle göra om han vore i Paris. Om han skulle efterleva den överhetens religionsplakat för sitt samvetes skull.
 
Vasenius redogör aldrig för domen, datum finns inte heller,
ego: sök efter domen: Mars 1740
- obs. nästa tingsrätt dömer aldrig, det gör hovrätten

 
Welstadius skrivelse om vad som förevarit vid Bro tingsrätt berättar om om Gripenstedts hårda och försmädliga ord om honom.
 
1740-10-10   Domkapitlet
"åtskilliga svärmare och misstänkta personer skola sig uppehålla på Lejondal"
 
-10-24
Staaf svarar:
- att Strokirch, Rosén. Eberhardt och Kranck varit där. och att Öhman nu vistas där
- att villfarelserna inte utbrett sig utanför Lejondal
 
1741-01-28
-  Svea hovrätts dom
- "emedan det är bekant, att bemälte hofjunkare i  några år varit mycket sjuklig och, som berättas, jemväl av melancholie besvärad, thy kan Kongl hovrätten honom för dessa förhållande härvid med någon plikt icke belägga         
... Och varder Hofjunkaren Gripenstedt härjämte allvarligen förbudit, att hädanefter hos sig hysa någon av ofvanbemälte för villfarande meningar i religionen angifna personer, eller andra, som för sådant kunna misstänkta vara, vid tuhundrade daler skilfvermynts vite"
 
- enligt domen skulle de också undervisas kristendomsstyckena
- härtill utsågs prosten i Gran och kyrkoherden i Håtuna
 
Innan någon undervisning kom igång fick Gripenstedts ett nytt barn, som även det måste tvångsdöpas:
- "på allt sätt sökt föranstalta om den lillas befordran till det hel. dopet, jag ock, jemte mina medbröder efter yttersta förmågo sökt genom tjenliga föreställningar en så högnödig sak i verket ställa" (Staaf)
Hovrättens beslut om undervisning gav ej reslutat.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 S-GRIP 2 FORTS.
kap 2 i Vasenius avhandling.
 
Allt lugnt över ett år.
 
1742-11-05.
Nytt barn.  Staaf gör sig påmint. Får brev av Gripenstedt:
- "min k. hustru och jag kunna ej finna oss uti att herr kyrkoherden derom anmoda, icke heller att tillåta det herr kyrkoherden, som han sist gjorde, obuden i huset ingår och sådan döpelse förrättar"
 
-11-23:
Staaf anmäler för prosten Hamrin
 
"herrskapet på Bro gråta, sucka och klaga, andra i församlingen förargas häröfver"
 
Hamrin till domkapitlet, (vill tydligen slippa ) han bad
- "om förskoning, efter jag nu en tid varit besvärad af hufvudvärk, så att jag derigenom tappat hörseln, som vid sådant tillfälle i synnerhet erfordras.
 
Domkapitlet anlitar den världsliga makten:
- ber att Kung. Maj:t "till villfarelsens ytterligare hämmande och det fattiga barnets räddande utur själavåndan" skulle med det allra första taga "eftertryckliga mått och vägar"
 
Återigen ett tvångsdop
 
Tingsrätten sammanträder på Lejondal, varvid Gripenstedt lämnar en skriftlig förklaring, där han hänvisar till Biblens ord, som inte någon stans talar om barndop, utan till yttermera visso att 'lärande bör föregå döpelsen.' Matt. 28:19, Mark 16:16
 
"Skulle nu denna min förklaring och anförda skäl icke vara tillräckeliga och nog gällande att legitimera detta vårt förfarande, så underkasta vi oss villigt den dom och straff, som oss derföre kan öfverkomma, och hembära dock Gudi tack och lof, som hulpit oss behålla ett godt och tryggt samvete, det vi långt högre värdera än allt det som vi härigenom kunna förlora"
 
"Som föregående skrift är med den heliga Skrift och sanningen enlig, så underskrifver jag jemväl densamma.
Ulrica Funck"
 
Brevväxlingar förekommer sedan mellan Domkapitel och olika präster, liksom mellan prästerna och Gripenstedt . En mer renlärig bok skickas till honom , men återsändes med kommentarer.
 
1744-01-11
Gripenstedt med fru stäms att infinna sig hos Domkapitlet, vilket får följande svar att
- "bemälte herrskap --- sig icke inställa vilja, alldenstund Consistorii ledamöter icke erkännas för dem, som skola kunna någon bättre undervisning i religionssaker meddela, än den de redan förut hafva".
 
- Gripenstedt säger också att han väntat svar på sin skrivelse vid senaste tingsrättsförhandlingen, i dopfrågan
 
Nytt barn har under tiden fötts, och ej döpts
 
1744-01-18
Domkapitlet anmälan till JK.
- att vid nästa tvångsdop överlämna en traktat: "om barndoptets nödvändighet"
 
1744.03-23-24.
Urtima Ting utlyst till Hernevi by, måste på grund av Gripenstedts sjukdom hållas på Lejondal, men han låg hela tiden på sin kammare, varifrån han skrev till rätten en ny skrift av samma slag som förra gången.
- med tillägget att undervisningen som ålagts dem var obehövlig, då de från barndomen vetat det som prästerna hade att säga.
-  tillbakavisade också anklagelsen om att ha förfört tjänstefolket:
- "om aftonen låta, göra bön med dem, sjunga en psalm samt läsa ett kapitel uti det nya testamentet, och om söndagseftermiddagen låtit läsa för den ett litet stycke utur en liten svensk bok, som är tryckt i Stockholm och kallas Christlig minnesbok, hvilken är uppbyggelig och af ganska vackert innehåll och derjämte allmänt bekant och i bruk"
- att tjänstefolket aldrig tvingats att delta
- "för att de ej skulle kunna säga sig hafva blifvit så med arbete betungade, att de ej haft tid att falla på sina knän och sjunga en psalm"
 
Förklaring av vilka böcker de läste:
Bibeln, Arndts Sanna christendom och andra, som skulle bliva för vidlyftigt att uppräkna;  dock kunde de försäkra, att inga andra böcker än uppbyggeliga läsas. Ville konsistorium påstå något annat, så borde sådant bevisas.
 
- även prästerskapet i socknen förklarade sig ej veta, att de hade läst förbjudna böcker.
 
(Spioneri)
- Gårdsfogden hade tydligen varit prästerskapets rapportör om vilka misstänkta personer som kom till Lejondal.
- Staaf svarade att konsistorium håller alla för misstänkta som reser till Lejondal.
- barnen förhördes av prästerskapet, "men man kunde inte märka att något anstötligt blifvit dem ingifvit"
- gårdsfolket förhördes i herrskapets frånvaro. de förehölls att "utan sky eller fruktan" berätta allt. Ingen anklagelse.
- på fråga varför de inte velat erkänna konsistorium
- "barndopet blifvit genom exekution förrättat"
- "de som brukat sådant förfarande kunde ej av dem anses för skickelige till undervisnings sysslan"
 
1745-03-04
föll hovrättens dom.
- ej bevisat att de spred irrläror
- straffas för att de tredskats vid dopen
- straffas för att de hyst misstänkta (vite hade varit 200)
- slutligt straff 300 d. smt.
 
Innan straffet blivit kungjort hade fötts ett nytt barn.
Welstadius ber att få slippa tvångsdöpa, mänga skäl:
- kronobefallningsmannen var bortrest
- själv hade han vår-febern, som gjorde honom matt
- isvägen ej tillförlitlig
- landvägen:  snödrivor i kärren  bortflutna broar
-begär anstånd tills hälsan och väglaget tillåter "gerna exponera sina yttersta krafter"


Konsistorium vågar inte ta på sig det ansvar som skulle följa om barnet doge odöpt
Jacob Mörk dyker upp på scenen, (antagligen tillträtt 1/5 1745) Han skriver långa brev till prost och ärkebiskop
 
1746-02-26.   
Ärkebiskopen beslutar sig för att åka till Bro. efter en anmodan från Gripenstedts mor,
- "för att göra sitt eget samvete till fyllest" och med dem tala:
- "angående deras fattade irriga meningar i åtskilliga stycken vår kristeliga lära"
 
1746-05-23.
berättas att han därvid

-"måste förnimma, att alla sådana föreställningar vordo slagna i vädret och att de egensinnigt förblivit vid deras en gång fattade irriga mening."
 
1747-04-15
Svea Hovrätt

- landsförvisning yrkas
- Gripenstedt får åter yttra sig (lika som förut)
- (han erbjuds av modern Gräfsnäs som fidekomiss om han avstår från sin mening)
men Gripemstedt säger:

- "förklarat sig hellre vilja en sådan verldslig förmån umbära, än på något sätt handla mot sitt samvetes. övertygelse"
 
I domen krävs inte landsförvisning, ej heller fler böter, eftersom det ej kunnat bevisas att de utspritt sin lära.
Landsvisning och böter skulle bara göra dem utblottade sig själva och barnen till skada.
 
Om paret fick fler barn skulle prästerskapet utan särskilt  befallning/tillstånd genom kronobetjäningens handräckning se till att barnen blev döpta.
 
Anteckningar visar att så skedde ytterligare 6 gånger.
Det är osäkert hur det var med de två sista, Mörk har ingen anteckning om handräckningshjälp.
 
Tvångsdöpning torde ha förekommit 12 gånger av de 17 barnen
Jacob Gripenstedt dog 1782
Ulrica Funck avled 1806. på det 90:e året