Makarna Sandéns hembygdsarbete uppmärksammas officiellt
hembygd /makarnasanden.htm

UKF:s Startsida     Lokalhistorisk forskning före och efter UKF:s tillkomst


Hur verksamheten officiellt uppmärksammats
_ Kommunens kulturstipendium till Börje 1978 (ensam mottagare)
"Kulturnämnden i Upplands-Bro har tilldelat Börje Sandén kulturstipendiet
för hans utomordentliga förtjänster när det gäller information om kommunens historia - han har bedrivit omfattande studier i ämnet och har i olika sammanhang på ett synnerligen intresseväckande sätt fört kunskapen vidare till kommunens invånare.
för aktiv verksamhet inom hembygdsföreningarna i kommunen
för hans värdefulla insatser inom kommunens musikliv. Han har medverkat vid grundandet av UMS  Upplands-Bro Musiksällskp, vars ordförande och drivande kraft han har varit sedan dess tillkomst..
Bro den 18 december 1978"

_ Stockholms läns hembygdsförbunds diplom 1983 för "Föredömlig och värdefull insats inom hembygdsrörelsen"
_ Kommunens kulturstipendium (2:a gången), även Gudrun Sandén 1993
_ Gudrun och Börje belönades med Sveriges Hembygdsförbunds plakett "För rik gärning i  hembygdsvårdens tjänst" 1998
_ Upplands Fornminnesförbunds medalj ("Bror Hjort-medaljen i förgyllt silver") år 2000
_ Hit bör väl också räknas ett halvårs stipendium från kommunen för att kunna ta ledigt från skolan     och arbeta med kommunens hembygdsbok, Det hände i Upplands-Bro, klar 1984
_ Hit får väl också räknas kungens och drottningens inofficiella besök i kommunen 1987, föranlett av en framställan från hovförvaltningen till Riksantikvarieämbetet om ett lämpligt besöksmål, när kungen hade uttryckt en önskan att få inblick i landets hembygdsarbete. Så uttrycktes saken när Bengt O H Johansson, dåvarande chef för Kulturmiljöavdelningen (Raä), tidigare länsantikvarie i Stockholms län och då bosatt i Upplands-Bro meddelade mig det uppdrag han fått. Tillsamman med David Damell visade jag Rösaring och Fornsigtuna. Dessförinnan besöktes Granhammar, byggnaden som genom mitt initiativ i ett brev till försvarsdepartementet (och med stöd av kulturnämnden) räddades från rivningen. Vid en lunch på Lejondals slott överlämnades min bok till kungafamiljen.  Jag var den ende från kommunen som var inbjuden att följa besöket hela dagen.
_ Gudrun och Börje fick Sveriges Hembygdsförbunds högsta utmärkelse, var sin plakett med inskriften "för rik gärning i hembygdsvårdens tjänst", vid Riksförbundets årsstämma i Ludvika 1998-06-12.
_ Börje utsågs att  representera Upplands-Bro när kungen varit 25 år på tronen.
_Gudrun och Börje belönades av Patriotiska Sällskapet med var sin guldmedalj vid en högtidlighet på Riddarhuset 2002 för utgivningen av 3-bandsverket Hushållningsjournal 1776-1813.
_ Börje belönades 2004 med Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser i samband med en föreläsning på Stockholms universitet  på temat Den gränslösa lokalhistorien
"Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser  tilldelas år 2004 Börje Sanden.
Han får priset för ett hängivet arbete
i lokalhistoriens tjänst under en lång följd av år.
  Detta arbete har bland annat bestått i att:
* utförligt dokumentera Bros historia genom tiderna,
* genom egna skrifter diskutera Bros roll i den svenska
historien,
* och inte minst har det handlat om att entusiasmera och
inspirera andra till lokalhistorisk verksamhet
_ Kommunens Kulturstipendium till Börje 3:e gången. Fullmäktige dec 2007
Börje  Sandén har genom sitt stora engagemang, oförtröttliga arbete och sin unika kunskapsbredd, visat Upplands-Bro kommunens stora historiska skatter.
Han verkar med  ständig aktualitet - ständigt beredd att forska vidare kring såväl nutida historia som den allra tidigaste,
Börje Sandéns arbete drivs av en önskan att sprida intresset av och kunskapen om tidigare generatieoners liv och leverne
_ Börje. Kommunens pris som Årets Upplands-Broare - "glasskultptur" från Bro Glasbruk 2008 ? .Tacktal
_ Kort historik vid minnestenen från mötet vid Kungsängens kyrka vid kungens och drottningens officiella besök i kommunen 2008
_ Silvermedalj från Länsförbundet för Krishantering 2008, genom Livgardets Veteranförening.
_ Nordiska Museets guldmedaljer för Hembygdsvårdande gärning till Gudrun och Börje 2008
_ ELDSJÄLAR - 100 år med hembygdsrörelsen. HEMBYGDENS ÅR 2016.  450-sidig bok i drygt A4-format
_ Diplom - Upplands-Bro kommuns Kultur- och miljöstipendium 20 dece 2017  5000:- tilldelas Börje Sandén. "Börje Sandén har under alla år bidragit till kännedomen om kommunenens forntidshistoria genom sitt stora och generösa engagemang."  (4:e- gången)
_ Börje Sandéns Stipendium instiftat 21 februari 2018 av Upplands-Bro kommun.
_ Börje Sandéns Stipendium tillägnas börje Sandén, vid firandet av hans 90-årsdag, för hans forskargärning i Upplands-Bro. Stipendiet utdelas till person och/eller institution som verkat i Börje Sandéns anda.  Kungsängen 21 februari 2018. Upplands-Bro kommun.