Hembygdsgården Klint - förr frälsehemman under Brogård
Kontrakt mellan frälsebonden och herrgården 1845.  Utskylder och Tjenstbarheter  -  Bondekontrakt
/brogard/bondekontrakt,htm

UKF:s Startsida  

Brogård upplåter år 1845 Lillklint som bostad för bonden Anders Ersson.
Originalhandlingen finns i Brogårdsarkivet
 
Concept/
BondContracter.

Undertecknad, Egare af Brogårds Säteri uplåter till beboende, bruk och nyttjande från den 14 Martii 1845 åt Bonden Anders Ersson Hemmanet No 2 Lillklint kallat, ett Mantal Frälse uti Hernevi By, med den egovidd, som vid det inom berörde by år 1843 förrättade skifte blifvit för hemmanet bestämd, jemte rättighet till nödig vedbrand af vindfällen, Stubbar, Ris, Skatar och Bågnar, samt till nödtorftigt Timmer, Stör och Gärdselfång efter utkröning och anvisning å den Skog JordEgaren bestämmer, allt emot följande vilkor och förbehåll.

Hemmanet, som redan af Bonden Anders Ersson innehafves Skall utan afseende på, i hvad skick det emottagits, enl. Lagens stadgande i 27:de Capitlet ByggningsBalken, af Anders Ersson byggas, och så till Hus, som Åker, Äng, diken och Gärdesgårdar väl vidmackthållas, samt vid afträdet i fullgodt Stånd aflemnas. - Åliggande det Åboen, att alla hemmanets egor väl häfda - och i möjeligaste måtto förbättra, för hvilket ändamål han bör beflita sig om Gräs- och Foderväxters odling.

- För att hålla tillsyn öfver efterlefnaden af dessa Stadganden eger JordEgaren, om han så för godt finner, att å hemmanet hålla Syn, hvarvid nödige föreskrifter åboen till efterrättelse meddelas.

Till Herregården erlägges eller utgöres årligen följande Utskylder och Tjenstbarheter:

/1. 16 tunnor Spannemål, hälften Råg och hälften Korn, ren, strid och afradsgild, samt mätt med 4 Rågade kappar till hvarje struken Tunna, hvilken Spannemål af Åboen forslas till St:m <Stockholm> eller annan ort, på ett afstånd af högst 6 mil, och, om JordEgaren så fordrar, skall vara lefererad, hälften innan Jul, och hälften till medio Februari.

- Skulle Åboen ej kunna inom utsatte tiden leferera arrendet till berörde belopp och beskaffenhet, bör återstoden genast betalas med penningar till det pris, som af JordEgaren bestämmes.

/2. 208 fullgiltiga Karledagsverken fördelade till 4 i hvarje vecka, på de dagar som af JordEgaren bestämmas, samt efter budning, 24 (Ordinarie) Hjondagsverken af hvilka 16 utgöres under bergnings tiden, samt 8 den öfriga delen af året;

- hvarjemte, då för Åboen blifver gjörligt, böra efter budning göras öfverdagsverken, emot betalning för karldagsverket 24 sh. under Sommarmånaderne, ifrån och med april till och med September samt 18 sh. de öfrige månaderne, och Hjälphjonet 12 sh. dagsverket lika hela året, alt RGld <Riksgäld>. Arbetstiden beräknas för karlen under

- Sommarmånaderne från och med April till och med September Månad från klockan 5 om morgonen till klockan 8 på aftonen:

- men kan under Slotter- och Skörde-tiden, i händelse så erfordras, dels börjas tidigare och dels fortsättas längre på aftonen efter föreskrift.

- Under Höst och Vintermånaderna från dagningen till mörker. För Hjelphjonen från klockan 7; men under antiden, kl.6 om morgonen till samma tid som för karlen.

Dagsverkarna böra vara försedda med nödig redskap för dagsverkets utgörande såsom Yxa, Spade, Töm, Lia, kälke, Trädstock, handrefsa och torfyxa m.m. eftersom arbetet fordrar och tillsägelse sker.

/3. Omkring 5. Tunnelands vidd af Herregårdens Åker och 12. Tunneland af dess Äng skall efter anvisning, af Åboen med eget folk och dragare, Slås, skäras och inbergas, - samt i händelse Lada finnes å den anvisade Ängen, Höet vintertiden till Herregården eller annat utsatt Ställe, forslas, och blifver Åboen ansvarig för all skada, som genom egen, eller dess folks vårdslöshet och förvållande vid bergningen kan inträffa.

/4. Wid Gödselkörningen å Herregården, biträder Åboen med 3 par Hästar med Rader, 1 körare och 1 Lassare till hvarje par, så länge denna körning påstår.

/5. Å anvist ställe på Gårdens eller Lejondals Skog, hugges af Åboen och på vinteren hemföres till Herregården eller Brogårds brygga samt uptrafas 4 famnar kastved.
- Famnen 4 alnar lång 3/4 alnar hög och veden 1 1/2 aln lång inom Skärhugget.

/6. Efter anfordran utgöres 3 resor till Stm <Stockholm> eller annan ort på ett afstånd högst 6 mil vardera med 1 par Hästar och tjenligt åktyg, samt pålitelig körare.

Fora till staden efter 1 par Hästar består af 5 Tunnor Spannemål eller 50 Lisspund Hö, eller deremot svarande af andra vahror, och bör, om så påfordras återhemtas af högst 25 Lisspunds vigt.
- Dessutom utgöras efter betalning af 3 Riksdaler Riksgälds med enahanda foror, resor till Stockholm eller längre, emot ökad betalning efter vägens längd, - samt kortare resor af 2 till 3 mil efter betalning av En Rd. 24 sh. Riksgälds.
 
/7. Utom de på Hemmanet redan indeldhe Väg Stycken, skall Åboen, efter behörig delning, till 1/4:del deltaga i underhållet af Husby bys wägstycke å, allmänna Landsvägen,
- samt enligt hvad hitills öfligt warit i underhållet af wägen till Brogård ifrån Jungfrukrogen till Stora bron, på gärdet hvilken sednare hälften underhålls samfälldt af Hernevi Åboer.

Dagsverken och andra tjenstbarheter som uti detta Contract förekomma, utgöras på Åboens egen kost, och må till dagsverkens utgörande icke sändas andre arbetare än dem JordEgaren godkänner samt tiden för inställelse i dagsverke noga iakttagas vid påföljd, att dagsverket, i annat fall, icke beräknas
- Befallningar af JordEgaren eller den han i sitt ställe förordnar efterkommas med hörsamhet och blifver Åboen sjelf ansvarig för den skada, som genom hans egen eller hans tjänstefolks olydnad eller vållande JordEgaren tillskyndas.

Alla af Hemmanet utgående Onera eller Praestationer af hvad namn och beskaffenhet de nu äro eller framdeles blifva kunna, utgöras af Åboen.

All försäljning af foder, eller bortförande af detsamma, eller den efter kreaturen fallande spillningen, förbjudes likasom Tväsäde, Swedjande och jordbränning, eller andra för hemmanet skadeliga åtgärder eller brukningssätt;
- utan bör allt foder upställas på hemmanets kreatur, samt spillningen användas på Odalåkern.
- Men skulle genom foderväxters odlande, nya tillgångar vid Hemmanet beredas, Swedjande och jordbränning utan skada kunna verkställas bör JordEgarens tillåtelse förut utverkas.

Hemmanets vexande eller inbergade gröda får icke för gäld emottagas eller försäljas, utan vara till säkerhet för detta Contracts upfyllande.

Utan JordEgarens bifall må Åboen, hvarken arrendet af hemmanet, eller någon del af dess egor till annan person uplåta, och icke främmande folk hos sig hysa, eller vanartigt tjenstehjon antaga.

All skogstägt utöfver hvad, eller på annat sätt, än här ofvan är föreskrifvit, anses såsom åverkan, och skall likasom annat ohägn å JordEgarens mark begången af åboen eller dess folk för hvilka åtgärder han står i ansvar bestraffas 1:sta gången efter Lag och Vites Förbud; men 2:dra gången med, så wäl böter enl. Lag, som arrendeContractets förlust.
- Börande Åboen vid gården anmäla, om af annan person åverkan föröfvats, då Åboen upbär JordEgarens andel i de böter, som, till följe af sådan anmälan, kunna blifva åverkaren ådömde.

Försummas, utan anmäldt laga förfall, de uti 2:dra punkten Åboen åliggande Karl- eller Hjons-dagsverken, så ökas hans dagsverksSkyldighet, utan afräkning för det försummade, med ett straffdagsverke för hvarje gång.
- Wid försummelse att efter budning fullgöra dagsverken eller andra föreskrifne Tjenstbarheter, eger JordEgaren att detsamma mot Lega på Åboens bekostnad verkställa.

Bristande fullgörande af Arrendet eller andra afvikelser från Contractet, eller urbota brott, eller otrohet å Åboens sida, föranleda Contractets uphäfvande,
- och kommer Åboen, i sådant fall, att, utan åtnjutande af Fardag, nästderpå följande 14de Mars från gården, afflytta, med skyldighet likväl att, till dess, alla ofvan föreskrifne skyldigheter fullgöra.
- Och förbehåller sig JordEgaren dervid den rättighet att, utan att söka laga handräckning, genast få sätta sig i besittning av hemmanet med dess gröda,
- samt så mycket af Åboens lösa egendom, som vidare kan erfordras till Skadeersättning för husröta, eller resterande utskylder för hemmanet.
- I öfrigt beror Contractets varaktighet på ömsesidig upsägning.
 
Med ofvanstående Contract förklarar jag mig till alla delar nöjd.   Att detta Contract etc etc